Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 01/2016

Chương trình công tác tháng 01/2016


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

Số: 01 /TB-TrMN

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                            Yên Thọ, ngày 31  tháng 12  năm 2015

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1-2016

*/Trọng tâm

        - Chào mừng Đại hội lần thứ 12 của Đảng

         - Tổ chức chuyên đề chào mừng Đại hộ lần thứ 12 của Đảng.

         - Trang trí sắp xếp lớp mừng Đảng-Mừng xuân Ất Mùi 2016.

*/Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

1

Trực tết dương lịch

Hiệu trưởng

NV Văn thư

2

Trực tết dương lịch.

Đ/c Hoàng Thị Nhạn

3

Trực tết dương lịch.

Đ/c Bùi Thị Hương

4

Giao ban Ban giám hiệu đầu tuần, phân công để chuẩn bị họp trực tuyến

Ban giám hiệu

5

Họp trực tuyến giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 12. triển khai nhiệm vụ tháng 1/2016

Ban giám hiệu

 

6

Duyệt hồ sơ bán trú tháng 12/2015  các nhóm lớp

Nhà trẻ, 3 tuổi

Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng phụ trách nuôi dưỡng

 7

Duyệt hồ sơ bán trú tháng 12/2015  các nhóm lớp

5 tuổi, 4 tuổi.

Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng phụ trách nuôi dưỡng

8

Dự hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016. Phân khai ngân sách 2016. Tại UBND thị xã Đông Triều

Hiệu trưởng

NV Kế toán

9

Làm hồ sơ, trực và giải quyết công việc trường.

Ban giám hiệu

11-16

Họp tổng kết các đoàn thể xã Yên Thọ

Hiệu trưởng

18

Dự bếp ăn điểm Thọ Sơn

Ban giám hiệu

19

Dự lế rước và an vị  tượng tại chùa Ngọa Vân

Hiệu trưởng

Đ/c Hoàng T Nhạn-HP

20

Kiểm tra toàn diện đ/c Vũ Thị Hường

Nhóm đ/c Lê Thị Lành

21-29

Rà soát, hoàn thiện hồ sơ xin hưởng trợ cấp cho giáo viên năm 2016

 

Kiểm tra toàn diện đ/c Nguyễn Thị Dung

 

Kiểm tra toàn diện đ/c Phạm Thị Thúy , Ngô Trang

Hiệu trưởng

NV Kế toán

16 giáo viên

Tổ nhóm đ/c Hoàng Thị Nhạn

Tổ nhóm đ/c Bùi Thị Hương

22/1

Kiểm tra bếp ăn điểm trung tâm Yên Lãng

BGH-TTCM

30

Bồi dưỡng tiết mẫu chuyên đề cho GV

 

Chiều: Họp thi đua tháng

Hiệu phó CM

TTCM

Ban thi đua trường

 

 

Nơi nhận:

- BGH,GV,NV(t/h);

- Cổng TTĐT, Lưu VT.

                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                         ( Đã ký )

                                                                          Lê Thị Lành