Xuất bản thông tin

Chương trinh công tác tháng 05/2016

Chương trinh công tác tháng 05/2016


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

Số:     /TB-TrMN

                            Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                             Yên Thọ, ngày 04  tháng 05  năm 2016

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 05 -2016

*/Trọng tâm

- Tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội, Bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

- Đánh giá xếp loại viên chức

- Tổng kết năm học 2015-2016

*/Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

Ghi chú

1-3

Nghỉ ngày lễ chiến thắng, Quốc tế lao động

-Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường

- Học sinh

- BGH trực trường.

 

04

Họp công tác bầu cử HĐND xã Yên Thọ

Hiệu trưởng

 

05

Tiếp xúc ứng cử viên HĐND tại thôn Yên Hòa – xã Yên Thọ

Hiệu trưởng

 

06

Kiểm tra hồ sơ chuyển loại VC

 

Ban giám hiệu

 

 

09

15 phút Sáng: Giao ban đầu tuần.

 

Duyệt hồ sơ bán trú thnags 04

Ban giám hiệu

 

Hiệu trưởng

PHT phụ trách

 

10-13

Đánh giá hồ sơ viên chức

 

Ban thi đua

 

16-20

Kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên, học sinh, CSVC các nhóm lớp

BGH

 

22

Bầu cử HĐND các cấp, bầu cử đại biểu QH 

CBGVNV

 

23-24

Chuẩn báo cáo tổng kết năm học

Hiệu trưởng

 

25-26

Chuẩn bị báo cáo, nội dung họp phụ huynh học sinh trường.

Hiệu trưởng

 

27

Họp Ban đại diện phụ huynh học sinh trường

BGH, ban đại diện phụ huynh trường

 

28

Tổng kết năm học 2015-2016

 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường

 

29

Họp phụ huynh học sinh trường

 

Các nhóm lớp

 

 

Nơi nhận:

- BGH,GV,NV(t/h);

- Cổng TTĐT, lưu VT.

                                                 HIỆU TRƯỞNG

                

                                                       ( Đã ký)

                                                    Lê Thị Lành