Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 11/2012

Lịch công tác tháng 11/2012


 PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG MN YÊN THỌ                                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

       Số:       - TB/ TrMN                                

                                                                       Đông Triều, ngày 04 tháng 11 năm 2012.

                                                    

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2012

*Trọng tâm công tác tháng 11/2012.

- Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam .

- Tổ chức thao giảng mỗi giáo viên từ 1-2 tiết thi đồ dùng phục vụ chuyên đề.

- Bình chọn nhà giáo tiêu biểu  để tuyên dương vào dịp 20/11.

- Tập văn nghệ - cầu lông để thi đấu .

- Chuẩn bị tốt cho công tác thanh, kiểm tra thực hiện dạy thêm, học thêm.

- Chúc mừng ngày nhà giáo 20/11và kỷ niệm 12/11 Vùng mỏ bất khuất.

 

Lịch cụ thể

 

Ngày, tháng

Nội dung

Đơn vị người chủ trì

1-3/11/2012

- Xây dựng kế hoạch nội dung hoạt động trường- Họp BGH- Các đoàn thể.

- Họp hội đồng nhà trường- Bình chọn nhà giáo

HT

 

CBGVCNV

5-10/11/2012

- Tổ chức tiết mẫu

- Đón đoàn kiểm tra- Thanh tra học thêm, dạy thêm

Hương +  Lữa

12-17/11/2012

- Chúc mừng vùng mỏ

- Thao giảng các lớp

 

BGH

GV

19-20/11/2012

- Dự kỷ niệm

- Tổ chức kỷ niệm

HT

CBGVCNV

21-22/11/2012

- Đại hội Công Đoàn huyện

 

23-28/11/2012

- Dự giờ các tiết thao giảng tiếp

- Sửa chữa xây mới công trình VS Yên Lãng 3, Thọ Sơn.

BGH

29/11/2012

- Thi trưng bày đồ dùng phục vụ chuyên đề “ đồng dao, ca dao, dân ca Việt Nam

GV

30/11/2012

- Đánh giá xếp loại thi đua

GV

 

Nơi nhận:                                                                                                                                               Hiệu trưởng

-Phòng GD&ĐT(b/c);                                                                                                                                     (Đã ký)

- BGH(C/Đ);

- GVCN các lớp(t/h)                                                                                                                        

- Lưu : VT                                                                                                                                                Vũ Thị Phúc Yên