Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 12/2014

Lịch công tác tháng 12/2014


          PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

                                Số: 12 /TB-TrMN

  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                 Đông Triều, ngày 28  tháng 11  năm 2014

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12-2014

*/Trọng tâm

          - Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014-2015.

            - Phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi tự tạo chào mừng 25 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam

*/Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

01

Kiểm tra điểm lẻ 1 Xuân Quang, điểm lẻ 3Yên Sơn

Tổng hợp rà sát trẻ trong độ tuổi phổ cập để chuẩn bị làm kế hoạch phát triển cho năm học tới 

Ban giám hiệu

Tổ trưởng tổ PC

 

02

Làm hồ sơ báo cáo chi bộ

Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng

03-04

Họp kiểm điểm Ban chi ủy chi bộ, kiểm điểm đảng viên cuối năm, đánh giá chất lượng đảng viên. Sinh hoạt chi bộ thường kì

Cán bộ, đảng viên chi bộ

05

Họp giao ban đánh giá công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 tại Ủy ban nhân dân xã Yên Thọ

Hiệu trưởng

08

Làm việc lãnh đạo Xí nghiệp địa chất Đông Triều về việc bàn giao lớp học cho xí nghiệp quản lý.

Hiệu trưởng

08-17

Dự giờ giáo viên dạy giỏi cấp trường

Ban giám khảo

15

Kiểm tra hồ sơ thu chi chi bộ

Kiểm tra sổ nghị quyết đảng viên chi bộ

Kiểm tra rà soát hồ sơ xin trợ cấp GVMN

Ban chi ủy chi bộ

 

Hiêụ trưởng, NV kế toán

16

Kiểm tra việc thực hiện đề tài tin học

Tổ kiểm tra

17

Kiểm tra việc thực hiện đề tài đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm học tập cộng đồng

Tổ kiểm tra

18

Kiểm tra việc thực hiện đề tài trường học xanh, sạch, đẹp, an toan

Tổ kiểm tra

19

 

 

Kiểm tra giáo viên điểm lẻ 1 Xuân Quang điểm lẻ 3 Yên Sơn về  thực hiện an toàn giao thông

Ban An toàn GT trường học

22

Chúc mừng một số đơn vị nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Ban giám hiệu, Chủ tịch côngđoàn

23-24

Xây dựng kế hoạch chuẩn bị duyệt  báo cáo Đại hội chi bộ

Ban chi ủy chi bộ

25

Làm việc UBND xã về việc xin hỗ trợ khoan giếng điểm lẻ Trại Hà

Hiệu trưởng

26

Họp thi đua tháng

Ban thi đua

 

Nơi nhận:

- BGH,GV,NV(t/h);

- Lưu VT.

                                 HIỆU TRƯỞNG

                                      ( Đã ký)

 

 

                                    Lê Thị Lành