Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 3/2014

Lịch công tác tháng 3/2014


 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MN YÊN THỌ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
Yên Thọ, ngày 01 tháng 03 năm 2014
 

                                                                        
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2014
           * Trọng tâm công tác tháng 03/2014:
           - Chấn chỉnh nề nếp nội vụ, hành chính.
           - Điều tra phổ cập trẻ 5 tuổi. Tổ chức kỷ niệm 8/3.
           - Kiểm tra và bồi dưỡng công nghệ thông tin cho giáo viên.
            - Hôi thảo”An toàn vệ sinh thực phẩm” trong trường học: cấp huyện.
            - Xây dựng kế hoạch hội thi”Bé mầm non với Hội khỏe phù đổng”.
                                                      Lịch cụ thể

Ngày
Nội dung công tác
Người thực hiện
 
01-03/03/2014
Kiểm tra nề nếp nôi vụ,hành chính,y tế
Toàn trường
 05/03/2014
Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của huyện,kiểm tra việc thực hiện chăm sóc,nuôi dưỡng các cơ sở mầm non trên địa bàn xã
Q.Hiệu trưởng
04-15/03/2014
Kiểm tra và bồi dưỡng CNTT cho GV,NV
Đ/c Nhạn
08/03/2014
Tổ chức kỷ niệm 8/3
Công đoàn + PN
16 – 20/03/2014
Điều tra phổ cập trẻ 5 tuổi
Đ/c Hương
15/03/2014
Hội thảo “An toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học”
BGH
17 – 22/03/2014
Dự giờ giáo viên, nhân viên. Kiểm tra toàn diện lớp MG 906, lớp 5TA3Thọ Sơn.
BGH+ TTCM
23 – 28/03/2014
Xây dựng và triển khai nội dung hội thi”Bé Mầm non với hội khỏe phù đổng”.
BGH+ TTCM
   30/03/2014
Họp bình xét thi đua, sinh hoạt chuyên môn
HĐTĐ