Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 4/2014

Lịch công tác tháng 4/2014


          

           

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN YÊN THỌ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Yên Thọ, ngày 01  tháng 04 năm 2014

 

                                                                        

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2014

           * Trọng tâm công tác tháng 4/2014:

           - Kiểm tra công tác y tế trường học.

           - Hoàn thiện PC trể 5 tuổi.

           - Hôi thảo”An toàn vệ sinh thực phẩm” trong trường học: cấp huyện.

            - Tổ chức  hội thi”Bé mầm non với Hội khỏe phù đổng”.

                                                      Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

01-04/04/2014

Kiểm tra công tác y tế trường học

Y tế huyện

 05/04/2014

Lập kế hoạch dự trù kinh phí hội thi.Tổng duyệt chương trình hội thi “Bé mầm non với hội khỏe phù đổng”

Q.Hiệu trưởng

07-20/4/2014

Mở lớp bồi dưỡng CNTT cho GV,NV

Đ/c Nhạn

18/4

Kiểm  tra phổ cập trẻ 5 tuổi

PGD

11/4

Hội thi” “Bé mầm non với hội khỏe phù đổng”

Toàn trường

14/4/

Hội thảo “An toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học”

BGH

15 – 22/04

Dự giờ giáo viên, nhân viên. Kiểm tra toàn diện lớp MG 5A2,4B1,4B2,4B3.

BGH+ TTCM

   29/03

Họp bình xét thi đua, sinh hoạt chuyên môn

HĐTĐ+GV toàn trường

 

Nơi nhận                                                                                                 

- BGH(c/đ)                                                                                                                ( Đã ký)

-GVCN các lớp(t/h)

-Lưu:VT                                                                                                 

                                                                                                                    

Q.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Dương Thị Tâm