Xuất bản thông tin

Lịch công tác tuần 1 tháng 12/2013

Lịch công tác tuần 1 tháng 12/2013


 PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN YÊN THỌ                                                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

      Số:      -TB/ TrMN             

                                                                                                              Yên Thọ, ngày 2 tháng 12 năm 2013

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC  TUẦN 1 THÁNG 12/2013

 

 

 

Lịch cụ thể

 

Ngày, tháng

Nội dung công tác

Đơn vị,

người chủ trì

2/12/2013

Sáng: Họp BGH nắm bắt tình hình tuần cũ, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần. Kiểm tra VSAT thực phẩm

Chiều: Kiểm tra bếp ăn, nguồn nước khu Thọ Sơn.

HT+PHT

3-4/12/2013

 

4/12/2013

Sáng  : Dự giáo viên đăng ký giỏi cấp trường tại lớp YS+ 906

Chiều: Họp chi bộ chia tay đ/c Yến

PHT + GV

 

BTCB + HT +ĐV

5-6/12/2013

Kiểm tra đánh giá 3 điểm tư thục

UBND xã + BGH

7/12/2013

Họp hội đồng

BGH+ GVCNV

 

 

Nơi nhận                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (b/c)

- BGH(c/đ)                                                                                                                                                                                                                                                                          ( đã ký)

-GVCN các lớp(t/h)

-Lưu:VT

 

                                                                                                              Vũ Thị Phúc Yên