Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 18/9/2018

Tài chính công khai ngày 18/9/2018

Tài chính công khai ngày 18/9/2018
Tổng số xuất ăn: 286học sinh x 13.000đ = 3.718.000đ
Số chi trong ngày: 3.718.000đ
Số dư cuối ngày : 0 đ