Thực đơn tháng 4 năm 2019 


 

Thực đơn tháng 3 năm 2019  

Thực đơn tháng 2 năm 2019  

Tài chính công khai ngày 10/10/2019  

Tài chính công khai ngày 10/10/2019 Tổng số xuất ăn: 261 học sinh x 13.000đ = 3.393.000đ Số chi trong ngày: 3.393.000đ Số dư cuối ngày : 0 đ

Thực đơn tháng 01/2019  

Thực đơn tháng 12 năm 2018  

Thực đơn tháng 11 năm 2018  

Thực đơn tháng 10/2018  

Thực đơn tháng 10 năm 2018  

Thời gian biểu năm học 2018-2019