Tài chính công khai ngày 23/05/2019

Tài chính công khai ngày 23/05/2019
Tổng số xuất ăn: 369 học sinh x 13.000đ = 4.797.000đ
Số chi trong ngày: 4.797.000đ
Số dư cuối ngày : 0 đChưa có lời bình nào. Bắt đầu