Tài chính công khai ngày 27/11/2019

Tài chính công khai ngày 27/11/2019
Tổng số xuất ăn: 266 học sinh x 15.000đ = 3.990.000đ
Số chi trong ngày: 3.990.000đ
Số dư cuối ngày : 0 đChưa có lời bình nào. Bắt đầu