Đội ngũ giáo viên


 

THÔNG TIN ĐỘI NGŨ CBGV - NV 

 

 

 

1, Đ/c: Lê Thị Lành

Chức vụ: Hiệu trưởng – Bí thư chi bộ

Ngày sinh: 19/09/1978

Trình độ: Đại học mầm non

Ngày vào Đảng: 03/06/2002

Thành tích: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, GV giỏi cấp Tỉnh

SĐT: 0978027437

Email: mn.yt.ltlanh@dongtrieu.edu.vn

                

           

 

 

 

2, Đ/c: Dương Thị Tâm

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Ngày sinh: 16/04/1972

Trình độ: Đại học mầm non

Ngày vào Đảng:

Thành tích: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

SĐT: 0906.156.872

Email:mn.sc.dttam@dongtrieu.edu.vn

 

 

3, Đ/c: Bùi Thị Hương

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Ngày sinh: 20/11/1964

Trình độ: Đại học mầm non

Ngày vào Đảng: 07/10/1986

Thành tích: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

SĐT: 0919.770.967

Email:mn.yd.bthuong@dongtrieu.edu.vn

 

 

4, Đ/c: Hoàng Thị Nhạn

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Ngày sinh: 02/12/1982

Trình độ: Đại học mầm non

Ngày vào Đảng: 03/07/2003

Thành tích: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

SĐT: 0904.453.148

Email: mn.yt.htnhan@dongtrieu.edu.vn

 

 

5, Đ/c: Bùi Thị Lan

Chức vụ: Giáo viên – Chủ tịch công đoàn

Ngày sinh:20/12/1959

Trình độ: Trung cấp mầm non

Ngày vào đảng:

Thành tích: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

SĐT: 0936.672.515

Email: mn.yt.btlan@dongtrieu.edu.vn

 

6, Đ/c: Trần Thị Loan

Chức vụ: Giáoviên – Chi hội trưởng PN

Ngày sinh:08/01/1974

Trình độ: Đại học mầm non

Ngày vào Đảng:

Thành tích: Giáo viên giỏi cấp cơ sở

SĐT: 0121.325.5638

Email:mn.yt.ttloan@dongtrieu.edu.vn

 

 

 

 

 

 

7, Đ/c: Bùi Ngọc Anh

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 24/07/1971

Trình độ: Trung cấp mầm non

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở

SĐT:0904.718.854

Email: mn.yt.bnanh@dongtrieu.edu.vn

 

 

8, Đ/c: Vũ Thị Hằng

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 17/02/1978

Trình độ: Đại học mầm non

Ngày vào đảng: 26/06/2010

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở

SĐT: 0989.944.210

Email: mn.yt.vthang@dongtrieu.edu.vn

 

 

9, Đ/c: Bùi Thị Hợi

Chức vụ: Giáo viên – Bí thư ĐTN

Ngày sinh: 23/08/1983

Trình độ: Cao đẳng mầm non

Ngày vào Đảng:

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở

SĐT: 0168.639.0229

Email: mn.yt.bthoi@dongtrieu.edu.vn

 

 

10, Đ/c: Nguyễn Thị Sông Hương

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 12/09/1972

Trình độ: Trung cấp mầm non

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở

SĐT: 0168.356.2692

Email: mn.yt.ntshuong@dongtrieu.edu.vn

 

 

11, Đ/c: Ngô Thị Lương

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 04/06/1980

Trình độ: Cao đẳng mầm non

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở

SĐT: 0128.225.8929

Email: mn.yt.ntluong@dongtrieu.edu.vn

 

 

12, Đ/c: Trần Thị Biên

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 26/07/1981

Trình độ: Trung cấp mầm non

SĐT: 0163.824.1909

Email: mn.yt.ttbiên@dongtrieu.edu.vn

 

 

13, Đ/c: Ngô Thanh Thủy

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 30/11/1987

Trình độ: Cao đẳng mầm non

SĐT: 0932.239.294

Email: mn.yt.ntthuy@dongtrieu.edu.vn

 

14, Đ/c: Nguyễn Thị An

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 24/10/1964

Trình độ: Trung cấp mầm non

Ngày vào Đảng:

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở

SĐT: 0127.787.0813

Email: mn.yt.ntan@dongtrieu.edu.vn

 

 

 

 

15, Đ/c: Vũ Thị Hường

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 12/3/1981

Trình độ: Cao đẳng mầm non

SĐT: 0166.638.6130

Email: mn.yt.vthuong@dongtrieu.edu.vn

 

 

16, Đ/c: Đỗ Thị Trang

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 02/07/1990

Trình độ: Trung cấp mầm non

SĐT: 0169.764.9330

Email: mn.yt.dttrang@dongtrieu.edu.vn

 

 

17, Đ/c: Ngô Thị Trang

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 06/01/1990

Trình độ: Trung cấp mầm non

SĐT: 0168.939.1706

Email: mn.yt.nttrang@dongtrieu.edu.vn

 

 

 

18, Đ/c: Nguyễn Thùy Linh

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 05/01/1990

Trình độ: Trung cấp mầm non

SĐT: 0121.648.8250

Email: mn.yt.ntlinh@dongtrieu.edu.vn

 

 

19, Đ/c: Nguyễn Thị Sinh

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 15/11/1988

Trình độ: Trung cấp mầm non

SĐT: 0169.907.9512

Email: mn.yt.ntsinh@dongtrieu.edu.vn

 

20, Đ/c: Hoàng Thị Thu Nga

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 10/08/1990

Trình độ: Trung cấp mầm non

SĐT: 01662.839.690

Email:

 

 

 

 

21, Đ/c: Phạm Thị Thúy

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 14/11/1985

Trình độ: Trung cấp mầm non

SĐT:

Email:

 

 

 

 

22, Đ/c: Đào Thị Hồng

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 20/1/1991

Trình độ: Trung cấp mầm non

SĐT:

Email:

 

              

23, Đ/c: Trịnh Thị Biên

Chức vụ: giáo viên

Ngày sinh: 05/02/1990

Trình độ: trung cấp mầm non

SĐT: 0164.936.8837

Email:

 

                 

 

23, Đ/c: Đỗ Thị Hương

Chức vụ: giáo viên

Ngày sinh:29/05/1976

Trình độ: Đại học  mầm non

Ngày vào Đảng:  12/07/2014

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở

SĐT: 0904.290.576

Email: mn.hl.dthuong@dongtrieu.edu.vn

 

                       

 

 

24, Đ/c: Nguyễn Thị Dung

Chức vụ: giáo viên

Ngày sinh: 04/07/1981

Trình độ: Đại học mầm non 

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở

SĐT: 01695855340

Email: mn.ks.ntdung@dongtrieu.edu.vn

 

 

                   

 

 

24, Đ/c: Đỗ Thị Thuyến

Chức vụ: giáo viên

Ngày sinh: 18/05/1984

Trình độ: Trung cấp mầm non

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp trường

SĐT: 01664.132.088

Email:

 

 

 

 

 

 

27, Đ/c: Trần Thị Hoa

Chức vụ: Kế toán

Ngày sinh: 17/7/1981

Trình độ: Đại học kinh tế

SĐT: 0121.520.8588

Email: mn.yt.tthoa@dongtrieu.edu.vn

 

 

 

 

28, Đ/c: Đỗ Thị Quyên 

Chức vụ: Hành chính – Văn thư

Ngày sinh: 01/6/1987

Trình độ: Đại học kinh tế

SĐT: 01668.113.668

Email: mn.yt.dtquyen@dongtrieu.edu.vn

 

 

 

 

29, Đ/c: Lê Thị Thu Ngà

Chức vụ: Y Tế học đường

Ngày sinh: 06/2/1983

Trình độ: Trung cấp y

SĐT: 01696.949.889

Email: