Xuất bản thông tin

Lịch trực tết Đinh Dậu năm 2017

Lịch trực tết Đinh Dậu năm 2017


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                     Số 01/TB- TrMN

 

       Yên Thọ, ngày  16  tháng 01 năm 2017

                    

THÔNG BÁO

"V/v Phân công trực tết Đinh Dậu năm 2017"

 

        Để đảm bảo công tác của nhà trường và xử lý công việc trong các ngày nghỉ. Trường MN Yên Thọ phân công lịch trực tết Đinh Dậu năm 2017 và thông báo về việc trực tết cho các đồng chí cụ thể sau:

    1. Ngày 28/01/2017 tức là ngày 01 tết âm lịch:

       Đồng chí Lê Thị Lành – Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng

       Đồng chí Lê Thị Ngà - Nhân viên Y tế  

       Đồng chí Đỗ Thị Hương- Chủ tịch công đoàn

       Đồng chí Bùi Thị Hương  - Phó Hiệu trưởng

    2. Ngày 29/01/2017 tức là ngày 02 tết âm lịch

   - Đồng chí Lê Thị Hạnh – Phó Hiệu trưởng

  -  Đồng chí Bùi Thị Hương – Phó Hiệu trưởng

    -  Đồng chí Phạm Thị Phượng – Tổ trưởng chuyên môn

    - Đồng chí Vũ Thị Hằng - Tổ trưởng tổ mẫu giáo

     3. Ngày 30/01/2017 tức là ngày 03 tết âm lịch

    - Đồng chí Lê Thị Lành – Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng

    - Đồng chí Nguyễn Thị Hương – Phó Hiệu trưởng

    - Đồng chí  Nguyễn Thị Thảo  - Tổ trưởng tổ văn phòng

    - Đồng chí Nguyễn Thị An - Công đoàn

         Ngoài lịch phân công trực tết trên, các đồng chí cán bộ quản lý thực hiện công việc trực tết vào các ngày cụ thể sau:

     4. Các ngày 25,26,27/01 tức là ngày 28,29,30/12 âm lịch  đồng chí Lê Thị Lành – Bí thư chi bộ: Trực và xử lý công việc trong các ngày nghỉ.

    5. Các ngày từ 29/1, 31/1; 01,02/02 tức là ngày  02,4,5 âm lịch đồng chí Bùi Thị Hương – Phó Hiệu trưởng: Trực và xử lý công việc trong các ngày nghỉ.

    6. Các ngày từ  03,04,05/02/2017 giao cho đồng chí Nguyễn Thị Hương, Lê Thị Hạnh– Phó Hiệu trưởng : Trực và xử lý công việc trong các ngày nghỉ.

    7. Các đồng chí bảo vệ trực trường 24/24 h các ngày trong tháng.

          Nhà trường tổ chức đón giao thừa vào tối ngày 30 Tết âm lịch. Đề nghị các đồng chí trong Ban giám hiệu, BCH Công Đoàn, trưởng phó đoàn thể, Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, về tại Trường Mầm non Yên Thọ đón giao thừa từ 20 giờ cùng ngày

         Tổ chức gặp mặt đầu xuân vào hồi 8h,  ngàỳ mùng 02/02/2017 tức là ngày mùng 06 tết Đinh Dậu,  thành phần hội nghị gặp mặt đầu xuân: CB,GV,NV toàn trường

          Các thành phần của hội nghị như trong thông báo, các đồng chí CBGVNV trường nghiêm túc thực hiện thông báo.

 

Nơi nhận:

- CB,GV,NV trường(t/h);

- Lưu VT.

 

TM. TRƯỜNG MẦM NON

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Thị Lành