Xuất bản thông tin

Phân công giảng dạy học kỳ II- Năm học: 2016-2017

Phân công giảng dạy học kỳ II- Năm học: 2016-2017


 

PhÂN CÔNG GIẢNG DẠY KỲ II – NĂM HỌC 2016-2017

 PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                 Yên Thọ, ngày 02  tháng 01  năm 2017

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2016 – 2017

I. PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

STT

Nhóm/lớp

Tổng số H/S

Sỗ GV/lớp

Trình độ

Ghi chú

1

Nhóm trẻ D1

20

Phạm Thị Liên

TC mầm non

 Điểm lẻ xuân Quang

Hoàng Thị Nhàn

ĐH mầm non

2

Nhóm trẻ D2

21

Đỗ Thị Thuyến

TC mầm non

 

Điểm lẻ Thọ Sơn

Nguyễn Thu Hà

TC mầm non

3

Nhóm trẻ D3

30

Nguyễn Thị An

TC mầm non

 Điểm lẻ Yên Sơn

Trần Thị Biên

ĐH mầm non

Nguyễn Thị Sinh

TC mầm non

4

 

3 tuổi C1

28

Phạm Thị Phượng

ĐH mầm non

TTCM

Trung tâm

Bùi Ngọc Anh

ĐH mầm non

5

 

3 tuổi C2

36

Nguyễn Thùy Linh

ĐH mầm non

Điểm lẻ Thọ Sơn

 

Ngô Thị Trang

ĐH mầm non

 Cao Thị Diễm Mai

ĐH mầm non

6

 

4tuổi B1

28

Đỗ Thị Hương

ĐH mầm non

Trung tâm

Nguyễn Thị Luyện

ĐH mầm non

7

 

4 tuổi B2

28

Nguyễn Thị Sông Hương

ĐH mầm non

Điểm lẻ xuân Quang

Ngô Thanh Thủy

ĐH mầm non

8

4 tuổi B3

28

Bùi Thị Hợi

CĐ mầm non

Điểm lẻ Thọ Sơn

Hoàng Thị Thu Nga

ĐH mầm non

9

4 tuổi B4

28

Vũ Thị Hường

CĐ mầm non

Điểm lẻ Yên Sơn

Hà Minh Nghĩa

ĐH mầm non

10

5 tuổi A1

32

Vũ Thị Hằng

ĐH mầm non

TTCM

Trung tâm

Phạm Thị Thúy

ĐH mầm non

11

5 tuổi A 2

34

Ngô Thị Lương

ĐH mầm non

Trung tâm

Trần ThỊ Loan

ĐH mầm non

12

 

5 tuổi A3

35

Nguyễn Thị Dung

ĐH mầm non

Điểm lẻ Thọ Sơn

Đỗ Thị Trang

ĐH mầm non


                                                                                          T.M BGH NHÀ TRƯỜNG

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                                 Lê Thị Lành