THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2012 - 2013


 

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC – GIÁO DỤC ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2012 – 2013

 

 

STT

TS học sinh

Theo dõi sức khỏe trên biểu đồ

Đánh giá 5 lĩnh vực giáo dục

Ghi chú

PT Bình thường

SDD nhẹ cân

SDDthấp còi

Đạt

Chưa đạt

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

KS đầu năm

263

245

93

17

6

13

4

220

83,6

43

16,4