Asset Publisher

Chương trình công tác tháng 10/2016

Chương trình công tác tháng 10/2016


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ  ĐÔNG TRIỀU

                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

Số:    /TB-TrMN

                                  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                Yên Thọ, ngày 28  tháng 09  năm 2016

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10-2016

 

*/Trọng tâm

- Tiếp tục tuyên truyền phối hợp với các ban ngành đoàn thể, nhân dân đưa trẻ đến trường đảm bảo chỉ tiêu.

- Phối kết hợp với công đoàn trường tổ chức 20/10

*/Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

Ghi chú

3/10

Giao ban đầu tuần

 

-Dự giờtoàn diện đồng chí Ngô Lương- GV lớp 5 tuổi A2.

 

Ban giám hiệu

 

Nguyễn Thị Hương

Phạm Thị Phượng

Đỗ T Hương

 

4/10-

 

Kiểm tra vệ sinh các điểm trường, kiểm tra việc trang trí sắp xếp lớp

Hiệu trưởng

 

 

 

05/10

Dự giờ toàn diện đồng chí Vũ Thị Hằng- Giáo viên lớp 5 tuổi A1

Lê Thị Lành

Bùi Thị Hương

 

06/10

 Tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc Hội tại UBND thị xã Đông Triều

 Hiệu trưởng

 

7-8

Kiểm tra sổ thu chi tiền ăn, hồ sơ bán trú tháng 09/2016

Hiệu trưởng

 

10-11

Kiểm tra hồ sơ chi bộ 

+Sổ nghi chép nghị quyết đảng viên

+Sổ thu chi đảng phí

Ban chi ủy

 

12-15

Kiểm tra bếp ăn Thọ Sơn, Yên Sơn, Yên Lãng

Ban giám hiệu

CTCĐ trường

 

17

 

Kiểm tra giám sát việc bắn mái điểm Thọ Sơn

Hiệu trưởng

 

18-22

Giải quyết, hoàn thiện hồ sơ của nhà trường, thu thập minh chứng kiểm định

Hiệu trưởng

 

24-25

Thống nhất điểm Yên Lãng, Xuân Quang Thọ Sơn, Yên Sơn bài dạy võ cho trẻ

BGH

 

26

Dự giờ toàn diện đồng chí Phạm Thị Thúy- Giáo viên lớp 5 tuổi A1

 

Thăm bếp ăn, vệ sinh các lớp điểm Thọ Sơn

Lê Thị hạnh

Vũ Thị Hằng

 

Hiệu trưởng, PHT

 

27

Dự giờ toàn diện đồng chí Trần Thị Loan- Giáo viên lớp 5 tuổi A2

Nguyễn Thị Hương

Phạm Thị Phượng

Đỗ T Hương

 

28

Khảo sát CSVC điểm Thọ Sơn

BGH

 

29

Tổ chức ngày pháp luật

Họp đánh giá cuối tháng

CBGVNV trường

 

31

Họp giao ban công tác Hiệu trưởng tại Trường TH Vĩnh Khê

Hiệu trưởng, CTCĐ

 

 

Nơi nhận:

- BGH,GV,NV(t/h);

- Lưu VT.

                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                ( Đã ký)

 

                                                              Lê Thị Lành