To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Calendar
Today: Friday, 16 / 11 / 18
16/11

Đ/c Lê Thị Lành – Hiệu trưởng: Trực tại điểm trung tâm

Đ/c Lê Thị Hạnh – P. Hiệu trưởng: Trực điểm Thọ Sơn

Đ/c Nguyễn Thị Vân – P.Hiệu trưởng: Trực điểm Yên Sơn

Thông báo

Tài chính công khai ngày 10/09/2018

Tổng số xuất ăn: 285học sinh x 12.000đ = 3.420.000đ

Số chi trong ngày: 3.420.000đ

Số dư cuối ngày : 0 đ

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên