Asset Publisher

Lịch công tác tháng 01/2014

Lịch công tác tháng 01/2014


 PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN YÊN THỌ                                                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

                                                                         Yên Thọ, ngày  8 tháng 01 năm 2014

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2014

* Trọng tâm công tác tháng 01/2014:

            - Điều tra phổ cập tiếp trẻ sinh năm 2013

            - Dự và thực hiện chuyên đề : Phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”

            - Họp phụ huynh các lớp và sơ kết trường

            - Kiểm kê cơ sở vật chất – Phân công trực tết

            - Tổ chức ký cam kết và treo băng rôn khẩu hiệu

            - Tổ chức tết – Đón xuân- Giao thừa- Trồng cây

Lịch cụ thể

 

Ngày, tháng

Nội dung công tác

Đơn vị,chủ trì

 

2-4/01/2014

Điều tra phổ cập tiếp năm 2014

Tại 11 khu

6/1/2014

Họp hiệu trưởng- nhận phân khai

HT

7-9/01/2014

Chuyên đề

PHT

10- 11/01/2014

Họp Phụ Huynh các lớp sơ kết học kỳ I

GV-PHT-HT

13-15/01/2014

Kiểm kê CSVC

P.HT CSVC – HC- HT

16-18/01/2014

Các điểm khu cuốc hố và băng rôn khẩu hiệu

Khu YL3+ TS+ XQ

20-24/01/2014

Kiểm tra đánh giá các lớp

P.HT+HT

25/01/2014

Họp phân công trức tết- Phát quà-

Đánh giá xếp loại thi đua tháng 1

GV-BGH

 

Nơi nhận                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (b/c)

- BGH(c/đ)

-GVCN các lớp(t/h)

-Lưu:VT

                                                                                                Vũ Thị Phúc Yên