Asset Publisher

Lịch công tác tháng 12/2012

Lịch công tác tháng 12/2012


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG MN YÊN THỌ                                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                                                                   
                                                                      Đông Triều, ngày 04 tháng 12 năm 2012.
                                                    
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2012
 
*Trọng tâm công tác tháng 12/2012.
        - Tổ chức thao giảng mỗi giáo viên từ 1 tiết về chuyên đề “ Đồng dao, ca dao và dân ca Việt Nam”.
       - Tổ chức thi cô và trò về chuyên đề cấp trường, cấp cụm.
       - Kiểm tra phổ cập trẻ mầm non 5 tuổi tổng trong 11 thôn nhân dân.
       - Kiểm tra cơ sở vật chất và các điều kiện của các điểm tư thục.
       - Kiểm tra các lớp điểm và phụ điểm.
       - Kiểm tra sức khoẻ đợt 2.
       - Sửa chữa toàn bộ công trình phụ và rửa tay sát khuẩn cho nhà trẻ khu Thọ Sơn.
       - Chúc mừng ngày 22/12 “ Quốc phòng toàn dân”.
Lịch cụ thể
 

Ngày, tháng
Nội dung
Đơn vị người chủ trì
1-3/12/2012
- Xây dựng kế hoạch nội dung chuyên đề, đánh giá công tác tháng 11/2012 và triển khai  hoạt động  tháng 12/2012
HT
CBGVCNV
 8/12/2012
- Tổ chức thao giảng 2 tiết
Hằng +Ngô Trang
10-15/12/2012
- Đi điều tra phổ cập
- Sửa chữa công trình vệ sinh rửa tay sát khuẩn khu Thọ Sơn.
BGH, GV
 
18-20/12/2012
- Kiểm tra các điểm tư thục
- Kiểm tra các lớp điểm và phụ điểm
- Kiểm tra sức khoẻ đợt. 2
BGH
 
YT
22/12/2012
- Hội thi cấp trường về chuyên đề “ Đồng dao, ca dao và dân ca Việt Nam”
CBGV+ HS
24-29/12/2012
- Dự giờ các tiết thao giảng tiếp
- Chuẩn bị cho thi cấp cụm về chuyên đề
BGH
30/12/2012
- Đánh giá xếp loại thi đua
HĐTĐ

 
Nơi nhận:                                                                                                                   Hiệu trưởng
-Phòng GD&ĐT             (b/c);                                                                                                                                (Đã ký)
- BGH(C/Đ);
- GVCN các lớp(t/h)                                                                                                                        
- Lưu : VT                                                                                                                 Vũ Thị Phúc Yên