Asset Publisher

Lịch công tác tháng 5

Lịch công tác tháng 5


                                                       

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN YÊN THỌ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Yên Thọ, ngày 06  tháng 05 năm 2014

 

 

 

 

 

 

 

                                               CHƯƠNG TRÌNH  CÔNG TÁC THÁNG 5/2014 

           * Trọng tâm công tác tháng 5/2014:

           - Đánh giá trẻ cuối độ tuổi.

           - Hoàn thiện PC trể 5 tuổi.

           - Hôi thảo”An toàn vệ sinh thực phẩm” trong trường học: cấp huyện.

            - Bình xét và hoàn thiện các loại HS thi đua

             -Tổng kết năm học và liên hoan Quốc tế thiếu nhi 1-6.

                                                      Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

01-04 /5/2014

Kiểm tra công tác giảng dạy,hồ sơ sổ sách của các lớp

BGH

 05-09/5/2014

Dự công tác đánh giá trẻ cối độ tuổi các lớp

PHT+TTCM

10-20/ 5/2014

Mở lớp bồi dưỡng CNTT cho GV,NV

Đ/c Nhạn

10/5/2014

 Hôi thảo”An toàn vệ sinh thực phẩm” trong

 trường học: cấp huyện.

Q.Hiệu trưởng

15-20/5/2014

Kiểm  tra phổ cập trẻ 5 tuổi

BGH+GV5T

21-23/5/2014

Đánh gía chuẩn nghề nghiệp GV mầm non

BGH

26-28/5/2014

Tổng kết các lớp

BGH+GV

29-31/5/2014

 

Họp bình xét thi đua, sinh hoạt chuyên môn,

Tổng kết năm học,liên hoan Quốc tế thiếu nhi 1-6

 

 

HĐTĐ+GV toàn trường

 

 

Nơi nhận                                                                                                  

- BGH                                                                      Q.Hiệu trưởng

-GVCN các lớp(t/h)

-Lưu:VT                                                                                                 

                                                            Dương Thị Tâm