Asset Publisher

Lịch trực tết Bính Thân 2016”

Lịch trực tết Bính Thân 2016”


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

              Số   01  /TB- TrMN

 

                               Yên Thọ, ngày  02   tháng 2  năm 2016

                    

THÔNG BÁO

"V/v Phân công trực tết Bính Thân 2016"

 

Để đảm bảo công tác của nhà trường và xử lý công việc trong các ngày nghỉ. Trường MN Yên Thọ phân công lịch trực tết Bính Thân năm 2016 và thông báo về việc trực tết cho các đồng chí cụ thể sau:

               1. Ngày 08/02/2016 Tức là ngày 01 tết âm lịch:

-  Đồng chí Lê Thị Lành – Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng

- Đồng chí Đỗ Thị Quyên – NV hành chính

- Đ/c Bùi Thị Hợi- Bí thư chi đoàn thanh niên

- Đồng chí Bùi Ngọc Anh- Ủy viên BCH công đoàn

2. Ngày 09/02/2016 tức là ngày 02 tết âm lịch

-Đồng chí Bùi Thị Hương – Phó Hiệu trưởng

-Đồng chí Hoàng Thị Nhạn – Phó Hiệu trưởng

-  Đồng chí Đỗ Thị Hương – CT công đoàn

-Vũ Thị Hằng- Tổ trưởng tổ mẫu giáo

3. Ngày 10/02/2016 tức là ngày 03 tết âm lịch

-  Đồng chí Lê Thị Lành – Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng

-Đồng chí Bùi Thị Hương – Phó Hiệu trưởng

-Đồng chí Hoàng Thị Nhạn – Phó Hiệu trưởng

-Đồng chí Đỗ Thị Quyên – NV hành chính

              4. Các ngày 04,05,06,07/02 tức là ngày 26,27,28,29/12 âm lịch  đồng chí Lê Thị Lành – Bí thư chi bộ: Trực và xử lý công việc trong các ngày nghỉ.

              5. Các ngày từ mùng 11-15/02 tức là ngày 04 đến 08  âm lịch  đồng chí Bùi Thị Hương – Phó Hiệu trưởng : Trực và xử lý công việc trong các ngày nghỉ.

             6. Các ngày từ mùng 16-21/02 tức là ngày 09 đến 14  âm lịch  đồng chí Hoàng Thị Nhạn– Phó Hiệu trưởng : Trực và xử lý công việc trong các ngày nghỉ.

            7. Các đồng chí bảo vệ trực trường 24/24 h các ngày trong tháng.

             - Nhà trường tổ chức đón giao thừa vào hồi 20h ngày 08/2/2016 (Tức là tối ngày 29 tết Bính Thân). Các đ/c BCĐ tết

          -  Tổ chức gặp mặt đầu xuân vào hồi 8h,  ngàỳ mùng 08/1/2016 âm lịch. Các

thành phần hội nghị gặp mặt đầu xuân: CB,GV,NV toàn trường

          */ Các đồng chí CB,GV,NV trường tham gia tết trồng cây đời đời nhớ Bác vào ngày 15/02/2016  tức là ngày 08 âm lịch . Lịch thông báo tới các đ/c CBGVNV. Yêu cầu các đồng chí nghiêm túc thực h

Nơi nhận:

- CB,GV,NV trường(Thực/h);                                             

- Lưu VT.     

 

TM. TRƯỜNG MẦM NON

          Hiệu trưởng

                ( Đã ký)

             Lê Thị Lành