Asset Publisher

Chương trình công tác tháng 04/2017

Chương trình công tác tháng 04/2017


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

             Số: 07 /TB-TrMN

                        Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                      Yên Thọ, ngày 03  tháng 04  năm 2017

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4-2017

*/Trọng tâm

- Tổ chức hội thi Bé vui khỏe năm 2017

- Chào mừng ngày 30/4 giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế lao động mùng 01/5.

- Thực hiện chủ đề năm

*/Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

Điều chỉnh lịch

3

Họp Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

 

 

4-5

Dự giờ giáo viên về ứng dụng CNTT

+Dự giờ  đồng chí: Vũ Thị Hằng

+ Dự giờ  đồng chí Ngô Thị Lương

Ban giám hiệu

Giáo viên(Được phân công)

 

7-30

Thu thập các minh chứng phục vụ kiểm định chất lượng giáo dục

CBGVNV trường

 

1-14

Kiểm tra và duyệt tập văn nghệ, trò chơi vận động 12 nhóm/ lớp.

Ban giám hiệu

 

15

Tổ chức hội thi: bé vui khỏe năm 2017

CBGVNV trường

Phụ huynh, học sinh

 

17-19

Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo thực tập sư phạm

Ban chỉ đạo TTSP

 

20

Tổng kết thực tập sư phạm

 

BCĐ thực tập

 

21

Dự hội thi Trường MN Hoàng Quế

Hiệu trưởng

 

22

Trực tại điểm

Ban giám hiệu

 

24-26

Hoàn thiện hồ sơ nộp học phí

Hiệu trưởng

Nhân viên kế toán

 

27

Kiểm tra hồ sơ bán trú

Hiệu trưởng

 

x

28

Sáng: Dự hội thi Trường MN Yên Đức

Chiều: Họp bình xét thi đua tháng

Đ/c Lành-Nguyễn Hương

Ban giám hiệu

 

 

Nơi nhận:

- BGH,GV,NV(t/h);

- Cổng TTĐT, lưu VT.

                            HIỆU TRƯỞNG

                                   ( Đã ký)

 

                              Lê Thị Lành