Xuất bản thông tin

Bảng phân công làm thêm giờ đón sớm trả muộn Tháng 11/2016

Bảng phân công làm thêm giờ đón sớm trả muộn Tháng 11/2016


PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

           Độc lập –Tự do - Hạnh phúc

                   

 

                                                   Yên Tho, ngày 02  tháng 11  năm 2016

BẢNG PHÂN CÔNG

LÀM THÊM GIÒ ĐÓN SỚM TRẢ MUỘN THÁNG 11

Năm học 2016 – 2017

 

Thực hiện công văn số 2592/SGDĐT-KHTC ngày 28 tháng 10 năm 2015 V/v hướng dẫn bổ xung thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2015-2016;

Căn cứ vào tình hình thực tế;

Trường Mầm non Yên Thọ phân công cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường làm thêm giờ đón sớm trả muộn (1h) giờ đón sớm trả muộn tháng 11/2016 cụ thể sau:

 

TT

HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN

THÒI GIAN

 

NGÀY THỰC HIỆN ĐÓN SỚM TRẢ MUỘN

NHÓM /LỚP

 

GHI CHÚ

1

Lê Thị Lành

Sáng:

06h30 đến 07h30

01,07,09,11,15,17,21,23,25,29

 

Trực trưa quản lý chung

 

Chiều

16h30 đến 17h00

02,04,08,10,14,16,18,22,24,28

 

2

Bùi Thị Hương

Sáng:

06h30 đến 07h30

02,04,08,10,14,16,24,28,30

 

Trực tại điểm Yên Lãng,

 

Chiều

16h30 đến 17h00

01,03,07,09,11,15,17,21,23,25

 

3

Lª ThÞ H¹nh

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

02,04,08,10,14,16,24,28,30

 

 Trực tại điểm Thọ Sơn,

 

Chiều

16h30 đến 17h00

01,03,07,09,11,15,17,21,23,25

 

4

Nguyễn Thị Hương

Sáng:

06h30 đến 07h30

02,04,10,14,16,18,22,24,28

 

Trực tại điểm Xuân Quang, Yên Sơn

 

Chiều

16h30 đến 17h00

01,03,07,09,11,15,17,21,23,25

 

5

Vò ThÞ H»ng

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

01,03,07,09,11,15,17,21,23,25,29

5 Tuổi A1

 

Chiều

16h30 đến 17h00

6

Ph¹m ThÞ Thóy

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

02,04,08,10,14,16,18,22,24,28,30

 

5 Tuổi A1

 

Chiều

16h30 đến 17h00

7

§ç ThÞ Hương

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

01,03,07,09,11,15,17,21,23,25,29

 

 

 

 

4 Tuổi B1

 

Chiều

16h30 đến 17h00

8

NguyÔn ThÞ LuyÖn

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

02,04,08,10,14,16,18,22,24,28,30

 

4 Tuổi B1

 

Chiều

16h30 đến 17h00

9

Ng« ThÞ L­ương

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

01,03,07,09,11,15,17,21,23,25,29

 

5 Tuổi A2

 

 

Chiều

16h30 đến 17h00

10

TrÇn ThÞ Loan

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

02,04,08,10,14,16,18,22,24,28,30

 

5 Tuổi A2

 

Chiều

16h30 đến 17h00

11

Bïi Ngäc Anh

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

01,03,07,09,11,15,17,21,23,25,29

 

3 Tuổi C1

 

 

 

Chiều

16h30 đến 17h00

12

Ph¹m ThÞ Ph­îng

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

02,04,08,10,14,16,18,22,24,28,30

 

3 Tuổi C1

 

Chiều

16h30 đến 17h00

13

NguyÔn T S«ng H­¬ng

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

01,03,07,09,11,15,17,21,23,25,29

 

4 Tuổi B1

 

Chiều

16h30 đến 17h00

14

Ng« Thanh Thñy

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

02,04,08,10,14,16,18,22,24,28,30

 

4 Tuổi B1

 

Chiều

16h30 đến 17h00

15

Hoµng ThÞ Nhµn

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

01,03,07,09,11,15,17,21,23,25,29

 

Nhóm trẻ D1

 

Chiều

16h30 đến 17h00

16

Ph¹m ThÞ Liªn

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

02,04,08,10,14,16,18,22,24,28,30

 

Nhóm trẻ D1

 

Chiều

16h30 đến 17h00

17

Vũ Thị Hường

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

01,03,07,09,11,15,17,21,23,25,29

 

4 Tuổi B4

 

Chiều

16h30 đến 17h00

18

Hµ Minh NghÜa

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

02,04,08,10,14,16,18,22,24,28,30

 

4 Tuổi B4

 

Chiều

16h30 đến 17h00

19

Ng« ThÞ Trang

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

01,03,07,09,11,15,17,21,23,25,29

 

3 Tuổi C2

 

Chiều

16h30 đến 17h00

20

NguyÔn Thïy Linh

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

02,04,08,10,14,16,18,22,24,28,30

 

3 Tuổi C2

 

Chiều

16h30 đến 17h00

21

NguyÔn ThÞ Dung

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

01,03,07,09,11,15,17,21,23,25,29

 

5 Tuổi A3

 

Chiều

16h30 đến 17h00

22

§ç ThÞ Trang

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

02,04,08,10,14,16,18,22,24,28,30

 

5 Tuổi A3

 

Chiều

16h30 đến 17h00

23

§ç ThÞ ThuyÕn

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

01,03,07,09,11,15,17,21,23,25,29

 

Nhóm trẻ D2

 

Chiều

16h30 đến 17h00

24

§µo ThÞ Hång

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

02,04,08,10,14,16,18,22,24,28,30

 

Nhóm trẻ D2

 

Chiều

16h30 đến 17h00

25

Bïi ThÞ Hîi

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

01,03,07,09,11,15,17,21,23,25,29

 

4 Tuổi B3

 

Chiều

16h30 đến 17h00

26

Hoµng ThÞ Thu Nga

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

02,04,08,10,14,16,18,22,24,28,30

 

4 Tuổi B3

 

Chiều

16h30 đến 17h00

27

NguyÔn Thu Hµ

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

01,03,07,09,11,15,17,21,23,25,29

 

3 Tuổi C2

 

Chiều

16h30 đến 17h00

28

NguyÔn ThÞ An

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

02,04,08,10,14,16,18,22,24,28,30

 

Nhóm trẻ D3

 

Chiều

16h30 đến 17h00

29

TrÇn ThÞ Biªn

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

01,03,07,09,11,15,17,21,23,25,29

 

Nhóm trẻ D3

 

Chiều

16h30 đến 17h00

30

NguyÔn ThÞ Th¶o

 

Sáng:

06h30 đến 07h30

02,04,08,10,14,16,24,28

 

Phụ bếp

 

Chiều

16h30 đến 17h00

30/11/16

 

31

Lª ThÞ Thu Ngµ

 

Chiều

16h30 đến 17h00

01,03,07,09,17,21,23,25

 

Trực ytế,  phụ bếp

 

Chiều

16h30 đến 17h00

29/11/16

 

 

                                   NGƯỜI LẬP

 

                             Bùi Thị Hương

 

       HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

                      (Đã ký)

                Lê Thị Lành