Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 01/2015

Chương trình công tác tháng 01/2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

          Số: 02 /TB-TrMN

                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                          Đông Triều, ngày 28  tháng 12  năm 2014

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1-2015

 

*/Trọng tâm

        - Tổ chức Đại Hội chi bộ nhiệm kì 2015-2018

         - Bồi dưỡng chuyên môn, dự giờ giáo viên

*/Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

01-02

Duyệt hồ sơ bán trú tháng 12/2014

Hiệu trưởng

 

05-06

Báo cáo nghĩa vụ quân sự năm 2015 theo HD số 734/HD-BQS ngày 29/11/2014

- Kiểm tra việc làm hồ sơ thâm niên nghề cho cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Kiểm tra Cơ sở vật chất tại  điểm lẻ Xuân Quang

- Duyệt biểu thống kê PCGDMN

Hiệu trưởng

 

07

Họp giao ban Hiệu trưởng thường kì tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều

Hiệu trưởng

08

Họp Hội nghị giao ban Ủy ban nhân dân xã Yên Thọ

Hiệu trưởng

12

Dự hội nghị tổng kết Đảng bộ xã Yên Thọ

Hiệu trưởng

13

Tập huấn công tác Y tế trường học tại TH Vĩnh Khê

Đ/c Bùi Thị Hương, Đõ Quyên

14

 Duyệt Đại hội chi bộ tại Đảng ủy xã

Ban chi ủy chi bộ

 

15

Hội nghị tự đánh giá trường học

 

 

Họp Hội đồng nhân dân xa Yên Thọ

Đ/c Dương Thị Tâm

Đ/c Bùi Thị Hương

 

Đ/c Lê Thị Lành

16

Dự giờ giáo viên

Ban giám hiệu

19

Sáng: Dự giờ giáo viên

 

Chiều : Họp cụm trường tại Trường THCS Hoàng Quế để chuẩn bị cho Hội thi Tiếng hát ngành GD cụm 5

Ban giám hiệu

 

Đ/c Dương Thị Tâm

Đỗ Thị Hương

 

20

Kiểm tra hồ sơ giáo viên

Hiệu trưởng

21

Tập huấn Hội nghị nâng cấp sử dụng hệ thống phần mềm quản lý nhà trường trực tuyến  tại MN Hoa Phượng

Đ/c Đỗ Quyên

Đ/c Tâm

22-24

Kiểm tra các điều kiện chuẩn bị Đại hội chi bộ

Ban chi ủy chi bộ

26

Đại Hội chi bộ

Đảng viên toàn chi bộ

27

Sáng: Kiểm tra hồ sơ Y tế

Chiều: Kiểm tra khảo sát vườn trường điểm Thọ Sơn

Hiệu trưởng

 

28-30

Kiểm tra vệ sinh môi trường điểm Yên Sơn, TRại Hà , Thọ Sơn, Xuân Quang

Ban giám hiệu

31

Họp thi đua tháng

Ban thi đua

 

Nơi nhận:

- BGH,GV,NV(t/h);

- Cổng TTĐT, Lưu VT.

                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                      ( Đã ký)

                                                                Lê Thị Lành