Xuất bản thông tin

Kế hoạch chỉ đạo thực tập tập trung khối cao đẳng sư phạm năm thứ 3 năm học 2017-2018 tại Trường Mầm non Yên Thọ

Kế hoạch chỉ đạo thực tập tập trung khối cao đẳng sư phạm năm thứ 3 năm học 2017-2018 tại Trường Mầm non Yên Thọ

Căn cứ vào Kế hoạch số 91 /KH-SPMN ngày 28 tháng 01 năm 2018 của Trường ĐHHL Kế hoạch về thực tập tập trung khối CĐSP năm thứ 3 năm học 2017-2018
Căn cứ vào Quyết định số 34 /QĐ-TrMN ngày 09/02/2018 về việc thành lập Ban chỉ thực tập tập trung khối CĐSP năm thứ 3 năm học 2017-2018
của Trường Mầm non Yên Thọ;
Trường Mầm non Yên Thọ xây dựng kế hoạch V/v chỉ đạo thực tập tập trung khối cao đẳng sư phạm năm thứ 3 năm học 2017-2018 tại Trường Mầm non Yên Thọ


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

 

 
 

 

 

 

Số: 35 /KH-TrMN                          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

      Yên Thọ, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

V/v chỉ đạo thực tập tập trung khối cao đẳng sư phạm năm thứ 3 năm học 2017-2018 tại Trường Mầm non Yên Thọ

             Căn cứ vào Kế hoạch số 91 /KH-SPMN  ngày 28 tháng 01 năm 2018 của Trường ĐHHL Kế hoạch về thực tập tập trung khối CĐSP năm thứ 3 năm học 2017-2018

             Căn cứ vào Quyết định số  34 /QĐ-TrMN  ngày 09/02/2018 về việc thành lập  Ban chỉ thực tập tập trung khối CĐSP năm thứ 3 năm học 2017-2018

của Trường Mầm non Yên Thọ;

Trường Mầm non Yên Thọ xây dựng kế hoạch V/v chỉ đạo thực tập tập trung khối cao đẳng sư phạm năm thứ 3 năm học 2017-2018 tại Trường Mầm non Yên Thọ cụ thể sau:

I/ MỤC ĐÍCH:

1.Giúp giáo sinh nâng cao nhận thức về vai trò của giáo dục sự nghiệp công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, nắm vững những qui định về nhiệm vụ, quyền hạn của người giáo viên trên cơ sở đó phấn đấu trở trhành giáo viên giỏi trong tương lai.

2. Tạo điều kiện cho giáo sinh vận dụng kiến thức sư phạm vào thực tiện dạy học một cách chủ động sáng tạo, đồng thời taọ cơ hội để giáo sinh rèn luyện các kĩ năng giáo dục, dạy học trong thực tế nhà trường, từ đó củng cố và phát triển các năng lực sư phạm.

3. Kết quả TTSP là một trong những điều kiện để giáo sinh được công nhận tốt nghiệp.

4. Giúp các cơ sở đào tạo giáo viên, các cấp quản lí giáo dục có cơ sở đánh giá chất lượng đào tạo giáo viên, từ đó đề xuất phương hướng nâng cao chất lượng đào tạo, sử dụng bồi dưỡng giáo viên.

II/ PHƯƠNG CHÂM CHỈ ĐẠO.

1.Công tác thực tập phải đảm bảo nội dung toàn diện, đáp ứng yêu cầu đào tạo có trọng tâm đảm bảo tính vừa sức.

2.Phát huy từng bước tinh thần sáng tạo, năng lực độc lập của giáo sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

3.Tăng cường sự chỉ đạo chặt chẽ của Sở Giáo Dục – Đào Tạo, trường CĐSP, các PGD-ĐT và các cơ sở thực tập làm công tác TTSP đạt kết quả cao nhất.

III/ CÔNG TÁC TỔ CHỨC TTSP

      -Tổng số giáo sinh TTSP 23 em

 1.Công tác chủ nhiệm. (chăm sóc giáo dục trẻ).

         Mỗi nhóm chủ nhiệm có số lượng từ 3,4 Giáo sinh ( mỗi nhóm có  một nhóm trưởng). Các nhóm trưởng chịu trách nhiệm quản lý nhóm, nhận sự chỉ đạo của giáo viên hướng dẫn để phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm. Cách phân công làm công tác chủ nhiệm. Mỗi thành viên làm chủ nhiệm một ngày, tuần tiếp sau vào các ngày khác sao cho trong 09 tuần được làm chủ nhiệm 5 ngày của tuần. Trong toàn đợt TTSP mỗi giáo sinh được chấm điểm 06 buổi

         Lập kế hoạch công việc của tháng, của tuần.

         Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của một giáo viên chủ nhiệm như. Đón trẻ, chăm sóc giấc ngủ, chăm sóc bữa ăn và uống, chăm sóc vệ sinh, theo dõi tiêm chủng, theo dõi cân nặng và chăm sóc trẻ khi trẻ ốm trẻ mệt.

Trang trí phòng lớp, làm đò dùng đồ chơi pghục vụ cho công việc giảng dạy và giáo dục trẻ.

Trong toàn đợt thực tập của mỗi giáo sinh được chấm điểm chủ nhiệm 6 buổi, (số ngày chủ nhiệm ở các nhóm tuổi khác nhau, mỗi giáo sinh được chủ nhiệm ở 3 độ tuổi khác nhau).

2/ Công tác giảng dạy:

         Dự giờ, nhận xét rút kinh nghiệm một số giờ dạy mẫu của giáo viên hướng dẫn. Trong  toàn đợt mỗi đoàn dự 6 tiết dạy mẫu ở các lớp( các độ truổi khác nhau).

         Sau khi dự giờ mỗi giáo sinh dạy 10 bài ở tất cả các môn học theo qui định của  chương trình(GV dạy ở các tiết dạy ở các lớp tuổi khác nhau).Tất cả các bài dạy đều được giáo viên hướng dẫn chấm điểm.

          Giáo án của giáo sinh phải được giáo viên hướng dẫn duyệt trước khi lên lớp 3 ngày

Lưu ý: Trưởng đoàn gửi lịch giảng dạy của các thành viên trong đoàn cho trợ lý khoa theo tuần qua email.

3/ Làm báo cáo thu hoạch

- Cuối đợt thực tập, GSTT phải viết thu hoạch về các nội dung sau: Tìm hiểu thực tế GD, thực tập chủ nhiệm, thực tập giảng dạy

- Giáo viên hướng dẫn chấm cho điểm báo cáo thu hoạch

4. Tìm hiểu thực tế địa phương.

Nghe báo cáo của địa phương về tình hình kinh tế,xã hội về sự quan tâm của địa phương với việc phát triển sự nghiệp Giáo dục Mầm non ( Phân công cho đ/c Nguyễn Thị Hương- Phó ban chỉ đạo TTSP)).

Nghe báo cáo của đ/c Bùi Thị Hương- Phó Hiệu trưởng nhà trường về công tác tổ chức, về giảng dạy và giáo dục trẻ, nhiệm vụ năm học của nhà trường.

Nghe cô giáo Phạm Thị Thúy – GV dạy giỏi của trường báo cáo kinh nghiệm nuôi dạy trẻ.

Ngoài nghe báo cáo trong suốt đợt thực tập giáo sinh cần giành thời gian để tìm hiểu việc quan tâm chăm sóc sự nghiệp giáo dục của Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức xã hôi, nhân dân đối với trường Mầm  non đang thực tập.

5/ Phân công trưởng, phó đoàn, nhóm thực tập,GV hướng dẫn, dạy tiết mẫu

*/ Phân công trưởng, phó đoàn, nhóm thực tập,GV hướng dẫn

Đoàn trưởng TTSP: Đoàn Quỳnh Giang

 

 

 

 

STT/Nhóm

Giáo sinh TTSP

     Địa điểm thực tập

Nhóm 1

 

Đinh thị Đào

Lê Thị Huệ

Nguyễn Thị Thu Ngọc

Nguyễn Thị Thảo

3 tuổi C1 Điểm Trung tâm

 

Nhóm 2

 

Vũ Thị Thu Thảo

Đỗ Thùy Trang

Nguyễn Thị Thùy Trang

Nguyễn Thị Châu Loan…

3 tuổi C2  Điểm Trung tâm

 

Nhóm 3

 

Nguyễn Thị Lan Anh

Đoàn Quỳnh Giang- Trưởng đoàn, trưởng nhóm

Nguyễn Xuân Hương

Nguyễn Thị Thu Huyền…

5 tuổi A1 Điểm Trung tâm

 

Nhóm 4

 

Đỗ hồng Ngọc

Vũ Thị quyên

Trần Thị Thúy Quỳnh

Nguyễn Thị Phương Thảo

5tuổi A2 Điểm Trung tâm

 

Nhóm 5

 

Vũ Thị Thu

Nguyễn Thị Thúy

Vũ Thị Trang

Nguyễn Thị Hồng Vân

4tuổi B2 Điểm Trung tâm

 

Nhóm 6

Vũ Thị Hải Yến

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Đỗ Thị Hồng Nhung

4tuổi B1 Điểm Trung tâm

 

*/ Phân công Giáo viên hướng dẫn:

- Lớp 5 tuổi A1:

+ GV hướng dẫn giảng dạy: Đ/c Vũ Thị Hằng

+ GV hướng dẫn chủ nhiệm: Đ/c Phạm Thị Thúy

- Lớp 5 tuổi A2:

+ GV hướng dẫn giảng dạy và chủ nhiệm: Đ/c Đỗ Thị Hương

- Lớp 4 tuổi B1:

+ GV hướng dẫn : Đ/c Ngô Thị Lương

- Lớp 4 tuổi B2:

+ GV hướng dẫn giảng dạy: Đ/c Hoàng Thị Nhàn

+ GV hướng dẫn chủ nhiệm: Đ/c Bùi Ngọc Anh

- Lớp 3 tuổi C1:

+ GV hướng dẫn : Đ/c Phạm Thị Phượng

- Lớp 3 tuổi C2:

+ GV hướng dẫn : Đ/c Nguyễn T Sông Hương

*/Phân công giáo viên dạy tiết mẫu:

- Đ/c Nguyễn Thị Dung  - Dạy tiết LQVT 

- Đ/c Phạm Thị Thúy- Dạy âm nhạc

- Đ/c Ngô Trang  – Dạy tiết văn học

- Đ/c Ngô Thị Lương – Dạy tiết THMTXQ

- Đ/c Vũ Thị Hằng LQVCC

    IV/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP:

Ban chỉ đạo đánh giá chính xác kết quả học tập không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối vơí việc rèn luyện, học tập trau dồi chuyên môn nghiệp vụ đối với giáo sinh mà còn giúp trường  sư phạm rút kinh nghiệm về công tác đào tạo của mình, giúp cơ quan quản lí tuyển chọn, sử dụng và bồi dưỡng giáo viên sau này.

Để việc đánh giá kết quả thực tập được chính xác. BCĐ thực tập sư phạm của trường Mầm non Yên Thọ chỉ đạo GV hướng dẫn chấm sát biểu điểm, đánh giá thực chất kết quả giảng  dạy và năng lực sư phạm của giáo sinh.

Các xếp loại:   Loại không đạt: Điểm dưới 5

          Loại Trung bình: điểm từ 5 đến cận 6

Loại Trung bình khá: Điểm từ 6 đến cận 7

Loại khá:  Điểm từ 7 đến cận 8

Loại Giỏi: Điểm từ 8 đến cận 9

Loại Xuất sắc: Điểm từ 9 đến 10

Những nội dung được tính điểm.

      - Điểm báo cáo thu hoạch

- Điểm giảng dạy( GD) là trung bình cộng điểm của các tiết dạy

- Điểm chủ nhiệm(CN) là trung bình cộng của 6 điểm

- Điểm ý tghức tổ chức kỷ luật( TCKL) thực hiện nội qui thực tập do nhóm sinh viên bình xét, giáo viên hướng dẫn hoạt động thực tập chủ nhiệm cho điểm.

- Điểm tổng hợp: BCTH(hệ số 1), ý thức (Hệ số 1),CNL(Hệ số 2),GD(hệ số 3)

                         Điểm TTSP =   BCTH+ TCKL+CNLx2+GDx3                                   

                                                                7

(Lấy đến một chữ số sau dấu phẩy).

VD: 8+8+(2x8=16)+3x8=24 tổng điểm 56/7 trung bình 8,0

- Chú ý: Giáo sinh vắng mặt quá 20% thời gian qui định của đợt thực tập , sẽ không được xét đánh giá kết quả thực tập. Những giáo sinh này phải thực tập lại theo kế hoạch thực tập khóa tiuếp theo của năm sau.

 V/ HỒ SƠ THỰC TẬP:

*/ Hồ sơ cá nhân.

- Mỗi giáo sinh sau khi kết thúc đợt thực tập phải nộp về trường các giấy tờ sau.

-Nhật kí thực tập, các bản kế hoạch thực tập, giáo án lên lớp.

- Các phiếu đánh giá kết quả giảng dạy.

- Phiếu đánh giá thực tập chủ nhiệm.

- Phiếu đánh giá ý thức tổ chức kỉ luật.

*/Hồ sơ của đoàn gồm: Báo cáo tổng kết TTSP của đoàn có dấu và chữ lí của trưởng BCĐ các cơ sở TTSP.

- Phiếu điểm tổng hợp của các thành viên trong đoàn, phiếu đánh giá chung các nội dung thực tập của mỗi giáo sinh( Phiếu kết quả tổng hợp thực tập của từng giáo sinh).

- Các văn bản trên của đoàn được đựng trong một túi riêng, trưởng BCĐ Mầm non giao cho trưởng đoàn giáo sinh mang về trường SP nộp cho phòng đào tạo KH ( Thầy Doãn Hùng) trước ngày 30/4/2018).

Chú ý: Hồ sơ cá nhân và hồ sơ của đoàn được đựng trong một túi lớn, đoàn trường thu nộp (không nhận của từng cá nhân).

VI/ PHÂN PHỐI THỜI GIAN THỰC TẬP:

Phân phối thời gian làm việc trong quá trình thực tập như sau:từ  28/2/2018 đến 28/4/2018

-Tuần 1. Gặp mặt TTSP tại trường, nghe báo cáo, nhận nhóm chủ nhiệm, dự giờ và bắt đầu làm công tác chủ nhiệm của giáo viên Mầm non.

-Tuần 2 đến tuần 8. Tiếp tục làm công tác chủ nhiệm, tìm hiểu nhà trường, địa phương, nhận bài, soạn bài, tập giảng và thi giảng.

-Tuần 9; Tiếp tục các công việc của đợt thực tập sư phậm, hoàn tất hồ sơ thực tập , tổng kết.

VII. Tổ chức thực hiện:

- Trưởng Ban chỉ đạo thực tập sư phạm có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, báo cáo đoàn thực tập về PGD, UBND xã Yên Thọ. Báo cáo kết quả đợt thực tập, chỉ đạo chung.

- Phân công các đồng chí phó ban chỉ đạo:

+ Đồng chí Bùi Thị Hương - PHT Tạo điều kiện, giúp GSTT tìm  chỗ ăn ở cho giáo sinh thực tập, bố trí thời gian cho giáo sinh dự giờ. Chỉ đạo GV khối lớp 3- 4, 4-5  tuổi  thực hiện tốt đợt thực tập cho GSTT tại trường. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về tạm trú của các em GSTT . 

+ Đồng chí Nguyễn Thị Hương- Phó Hiệu trưởng: Chỉ đạo GV khối lớp 5-6 tuổi; Nhà trẻ thực hiện tốt đợt thực tập cho GSTT tại trường. Hướng dẫn cho giáo sinh nội quy, quy tắc ứng xử của trường. cung cấp tài liệu và giúp giáo sinh tìm hiểu về nhà trường, các quy định của địa phương. kiểm tra việc thực hiện các quy định về tạm trú của các em GSTT . Chỉ đạo GV nhóm lớp được phân công hoàn thiện hồ sơ thực tập.

+ Đồng chí Lê Thị Hạnh: Chỉ đạo việc kí cam kết, đăng ký tạm trú tại công an xã. tổng hợp hồ sơ báo cáo gửi trường ĐHHL, phân nhóm thực tập sư phạm 

- Đối với Giáo viên hướng dẫn:  

+ Giúp giáo sinh nâng cao nhận thức về vai trò của giáo dục sự nghiệp công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, nắm vững những qui định về nhiệm vụ, quyền hạn của người giáo viên trên cơ sở đó phấn đấu trở thành giáo viên giỏi trong tương lai.

+Tạo điều kiện cho giáo sinh vận dụng kiến thức sư phạm vào thực tiện dạy học một cách chủ động sáng tạo, đồng thời taọ cơ hội để giáo sinh rèn luyện các kĩ năng giáo dục, dạy học trong thực tế nhà trường, từ đó củng cố và phát triển các năng lực sư phạm.

+ Đánh giá kết quả TTSP một cách khách quan, chính xác

+ Quản lí giáo sinh trong giờ lên lớp, chủ nhiệm

- Đối với giáo sinh thực tập: Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế thực tập sư phạm tập trung của trường ĐHHL, chấp hành nội quy nhà trường, Tự đảm bảo tuyệt đối về an toàn tính mạng bản thân, tuân thủ các quy định về ATGT, không tự ý bỏ buổi, khi nghỉ phải làm đơn trình lên BCĐ thực tập trường và được sự đồng ý của trưởng ban. Thực hiện theo đúng kế hoạch thực tập của nhà trường và một số quy định khác.

Ghi chú: Mọi thông tin về công tác thực tập sư phạm tại trường liên hệ với:

- Cô Lê Thị Lành- Hiệu trưởng nhà trưởng-Trưởng ban chỉ đạo TTSP(DĐ 0978027437)

- Văn phòng trường: 02.033.586374

Trên đây là kế hoạch thực tập sư phạm tại trường MN Yên thọ năm học 2017-2018, yêu cấu các đồng chí trong BCĐ thực tập sư phạm trường, các em giáo sinh thực tập nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

             TM. BAN CHỈ ĐẠO

-Phòng GD&ĐT TX Đông Triều(b/c);             

                TRƯỞNG BAN

-UBND xã Yên Thọ(b/c);

                      (Đã ký)

-BCĐ thực tập SP(t/h);

-Lưu hồ sô trường

 

 

 

                 Lê Thị Lành