Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBQLNHÀ GIÁO ỨNG DỤNG CNTT- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Năm học 2017 - 2018

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBQLNHÀ GIÁO ỨNG DỤNG CNTT- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Năm học 2017 - 2018


   PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

          TRƯỜNG MN YÊN THỌ

               Số:  34 /KH - TrMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Yên Thọ, ngày 01 tháng  10 năm 2017

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBQLNHÀ GIÁO

ỨNG DỤNG CNTT- NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Năm học 2017 - 2018

 

Căn cứ  Công văn số 2411/SGDĐT-GDMN ngày 01 tháng 9 năm 2017, của Sở Giáo dục và Đào tạo, về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2017-2018;

Thực hiệncông văn số 938/PGDĐT-CMMN ngày 11/9/2017 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2017-2018.. Trường mầm non Yên Thọ xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý , ứng dụng CNTT, nghiên cứu khoa học" năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:                           

1. Đặc điểm tình hình.

 Năm học 2017 – 2018 Trường MN Yên Thọ có 14  lớp với 34 cán bộ giáo viên, trong đó  BGH = 04; GV = 26  ; NV = 4 Trong đó:

+Trình độ đạt chuẩn:100%

+Trên chuẩn: 81,0%

- Năng lực giảng dạy của một số giáo viên còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của ngành trong tình hình hiện nay. Năng lực chuyên môn của một số giáo viên đặc biệt là khả năng ứng dụng CNTT vào giảng dạy còn hạn chế.

- Tư tưởng , đạo đức đội ngũ GV: GV có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn an tâm công tác, có ý thức khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên trong công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Đa số cán bộ giáo viên có chuyên môn  khá, có tinh thần tự học.

* Khó khăn:

Năng lực giảng dạy của một số giáo viên còn hạn chế, chưa đáp ứng được

nhu cầu của ngành trong tình hình hiện nay. Năng lực chuyên môn của một số giáo viên đặc biệt là khả năng ứng dụng CNTT vào giảng dạy còn hạn chế.

Đánh giá trình độ chuyên môn giáo viên giảng dạy.

STT

Họ và tên giáo viên

Nội dung

1

Hoàng Thị Thu Nga

Trình độ CM: Đại học MN

 

 

+ Tổ chức SP khá

+ Khả năng truyền thụ kiến thức khá. Có khả năng trong việc đổi mới PPDH

- Hạn chế cần bồi dưỡng:  Khả năng ứng dụng CNTT trong dạy học chưa thành thạo. Sử dụng bài giảng điện tử, e-Learning còn hạn chế, nghệ thuận lên lớp còn hạn chế, khả năng sáng tạo còn hạn chế

2

Vũ Thị Hằng

Trình độ CM: Đại học MN

 

 

- Điểm mạnh:

+ Tổ chức SP tốt

+ Khả năng truyền thụ kiến thức tốt. Có hiệu quả trong việc đổi mới PPDH.

-Hạn chế cần bồi dưỡng:  Bài giảng e-Learning; cách trình bày hồ sơ

3

Đỗ Thị Hương

Trình độ CM: Đại học mầm non

 

 

- Điểm mạnh:

+ Tổ chức SP tốt

+ Khả năng truyền thụ kiến thức tốt. Có hiệu quả trong việc đổi mới PPDH Nắm chắc nội dung phương pháp giảng dạy.

Khả năng ứng dụng CNTT (bài giảng điện tử) tốt, có sáng tạo trong dạy và  học

Hạn chế cần bồi dưỡng Thiết kế bài giảng e-Learning; công tác phối kết hợp trao đổi với phụ huynh

4

Trần Thị Loan

Trình độ CM: ĐHSP mầm non

 

 

- Điểm mạnh:

+ Tổ chức SP tốt

+ Khả năng truyền thụ kiến thức tốt.Có hiệu quả trong việc đổi mới PPDH. Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp.

- Hạn chế cần bồi dưỡng:  Khả năng ứng dụng CNTT trong dạy học. Bài giảng e-Learning,  công tác tổ chức hoạt động ngoài trời

 

5

Ngô Thị Lương

Trình độ CM: ĐH mầm non

 

 

- Điểm mạnh:

+ Tổ chức SP tốt, linh hoạt, sáng tạo

+ Khả năng truyền thụ kiến thức tốt. Có hiệu quả trong việc đổi mới PPDH

Hạn chế cần bồi dưỡng: Bài giảng e-Learning, tổ chức lớp học tại phòng học thông minh.

6

Nguyễn Thị Sinh

Trình độ CM: TC mầm non

 

 

- Điểm mạnh:

+ Công tác phối kết hợp phụ huynh học sinh, công tác chăm sóc trẻ, bao quát trẻ tốt.

Hạn chế cần bồi dưỡng :Tổ chức hoạt động SP đạt mức độ khá, nghệ thuật lên lớp gây hứng thú cho học sinh còn hạn chế .

+ Khả năng truyền thụ kiến thức khá.

- Hạn chế và nội dung cần bồi dưỡng :  Khả năng ứng dụng CNTT trong dạy học chưa thành thạo, nghệ thuật lên lớp hạn chế. Bài giảng e-Learning, tổ chức lớp học tại phòng học thông minh.

7

Nguyễn T Sông Hương

Trình độ CM: ĐHSP mầm non

 

 

- Điểm mạnh:

+Tổ chức SP tốt

+ Khả năng truyền thụ kiến thức tốt.

- Hạn chế cần bồi dưỡng:  Khả năng ứng dụng CNTT trong dạy học chưa thành thạo.nghệ thuật lên lớp gây hứng thú cho học sinh chỉ đạt mức độ khá.

.

8

Phạm Thị Thúy

Trình độ CM: CĐSP mầm non

 

 

- Điểm mạnh:

+ Tổ chức SP tốt

+ Khả năng truyền thụ kiến thức tốt. Khả năng ứng dụng CNTT tốt.

- Hạn chế cần bồi dưỡng: Bài giảng e-Learning, tổ chức lớp học tại phòng học thông minh.

 

9

Nguyễn Thị Dung

Trình độ CM: ĐHSP mầm non

 

 

- Điểm mạnh:

+ Tổ chức SP tốt

+ Khả năng truyền thụ kiến thức tốt, có sự sáng tạo trong tiết dạy, có nghệ thuật lên lớp tốt, gây hứng thú cho trẻ.

- Hạn chế cần bồi dưỡng: Bài giảng e-Learning, tổ chức lớp học tại phòng học thông minh UDCNTT hạn chế

10

Nguyễn Thị Luyện

Trình độ CM: CĐSP mầm non

 

 

- Điểm mạnh:

+ Nắm được nội dung yêu cầu của bài

+ Khả năng truyền thụ kiến thức tốt. Làm tốt công tác CS trẻ, công tác phối kết hợp phụ huynh học sinh

Hạn chế cần bồi dưỡng:  Bài giảng e-Learning, tổ chức lớp học tại phòng học thông minh UDCNTT hạn chế

11

Bùi Ngọc Anh

Trình độ CM: ĐHSP mầm non

 

 

- Điểm mạnh:

+ Tổ chức SP tốt, có hiệu quả trong việc đổi mới PPDH

+ Khả năng truyền thụ kiến thức tốt.Có hiệu quả trong việc đổi mới PPDH

Hạn chế cần bồi dưỡng:  Khả năng ứng dụng CNTT trong dạy học chưa thành thạo, thể thức trình bày giáo án. Khả năng bao quát trẻ và công tác phối hợp phụ huynh học sinh

12

Hoàng Thị Nhàn 

Trình độ CM: ĐHSP mầm non

 

 

- Điểm mạnh:

+ Tổ chức SP, nghệ thuật lên lớp đạt khá

+ Khả năng truyền thụ kiến thức khá.

- Hạn chế cần bồi dưỡng:  Nghệ thuật lên lớp, khả năng sáng tạo

13

Ngô Thanh Thủy

Trình độ CM: ĐHSP mầm non

 

 

- Điểm mạnh:

+ Tổ chức SP, nghệ thuật lên lớp đạt khá

+ Khả năng truyền thụ kiến thức khá.

 - Hạn chế cần bồi dưỡng:  Phương pháp tổ chức SP

14

Ngô Thị Trang

Trình độ CM: ĐHSP mầm non

 

 

- Điểm mạnh:

+ Tổ chức SP tốt, có hiệu quả trong việc đổi mới PPDH

+ Khả năng truyền thụ kiến thức tốt.

- ND hạn chế cần bồi dưỡng: Tổ chức giờ dạy phòng học TM

15

Đỗ Thị Trang

Trình độ CM:  ĐH mầm non

 

 

- Điểm mạnh:

+ Khả năng ứng dụng CNTT trong dạy học.

- Hạn chế cần bồi  

+ Khả năng truyền thụ kiến thức cho trẻ. Chưa có sự sáng tạo trong việc đổi mới PPDH, nghệ thuật lên lớp còn hạn chế.

.

16

Đỗ Thị Thuyến

Trình độ CM: TCSP  mầm non

- Điểm mạnh:

+Khả năng ứng dụng CNTT trong dạy học, nhiệt tình yêu trẻ

- Hạn chế cần bồi  dưỡng :  Nghệ thuật lên lớp,  sự sáng tạo trong việc đổi mới PPDH, hình thức tổ chức giờ dạy

17

Trần Thị Biên

Trình độ CM: ĐHSP mầm non

- Điểm mạnh: Làm tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh học sinh

- Hạn chế cần bồi dưỡng:  Khả năng truyền thụ kiến thức còn hạn chế, khả năng ứng dụng CNTT trong dạy học, chưa có sự sáng tạo, tổ chức tiết dạy còn hạn chế

18

Vũ Thị Hường

- Điểm mạnh:

+ Tổ chức SP tốt, nhiệt tình, yêu nghề, yêu trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Hạn chế cần bồi dưỡng:  Khả năng ứng dụng CNTT trong dạy học.

 

19

Nguyễn Thùy Linh

- Điểm mạnh:

+ Nhiệt tình yêu trẻ, yêu nghề, làm tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh học sinh.Tổ chức SP khá

+ Khả năng truyền thụ kiến thức khá

- Hạn chế cần bồi dưỡng:  Khả năng ứng dụng CNTT trong dạy học.

20

Bùi Thị Hợi

Trình độ CM: CĐ mầm non

- Điểm mạnh:

+ Tổ chức SP tốt

+ Khả năng truyền thụ kiến thức tốt .Có hiệu quả trong việc đổi mới PPDH

- Hạn chế:  Khả năng thiết kế bài giảng e-Learning

21

Nguyễn Thị  Huyền

- Điểm mạnh:

+ Tổ chức SP tốt

+ Khả năng truyền thụ kiến thức tốt.

- Hạn chế cần bồi dưỡng:  Khả năng sáng tạo và nghệ thuật lên lớp

22

Hà Minh Nghĩa

- Điểm mạnh:

+ Tổ chức SP khá

+ Khả năng truyền thụ kiến thức khá.

- Hạn chê cần bồi dưỡng:  Khả năng ứng dụng CNTT trong dạy học. Bồi dưỡng chuyên môn về bài soạn, phương pháp giảng dạy, nghệ thuật lên lớp, công tác phối kết hợp với phụ huynh học sinh

 

23

Nguyễn Thị An

- Điểm mạnh:

+ Tổ chức SP khá, làm tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh học sinh

+ Khả năng truyền thụ kiến thức khá.

- Hạn chê cần bồi dưỡng:  Khả năng ứng dụng CNTT trong dạy học. Bồi dưỡng chuyên môn về bài soạn, phương pháp giảng dạy

ND cần bồi dưỡng: thiết kế bài giảng án điện tử, bồi dưỡng chuyên môn về bài soạn, phương pháp giảng dạy

24

Đào Thị Hồng

Trình độ CM: ĐHSP

25

Phạm Thị Liên

- Điểm mạnh:

+ Tổ chức SP khá, yêu trẻ, yêu nghề

- Hạn chế cần bồi dưỡng:  Khả năng ứng dụng CNTT trong dạy học, phương pháp, nghệ thuật lên lớp

26

Cao Thị Diễm Mai

Trình độ CM: ĐHSP mầm non

- Điểm mạnh:

+ Tổ chức SP tốt

+ Khả năng truyền thụ kiến thức tốt .Có hiệu quả trong việc đổi mới PPDH

- Hạn chế:  Khả năng thiết kế bài giảng e-Learning, công tác tuyên truyền, phối hợp

2. Những nhiệm vụ và chỉ tiêu chính.

2.1 Nhiệm vụ trong tâm.

- Nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ ngành học. 

- Tiếp tục thực hiện tốt các yêu cầu đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, đổi mới kiểm tra đánh giá, đẩy mạnh giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hướng nghiệp và giáo dục pháp luật, đặc biệt là an toàn giao thông và phòng chống các tệ nạn xã hội.

2.2.  Củng cố và nâng cao chất lượng PCGDCTE5T tổ chức thực hiện có hiệu quả.

2.3. Bồi dưỡng cách thức sinh hoạt tổ chuyên môn, xây dựng kế hoạch giảng dạy, tổ chuyên môn.

2.4.Thực hiện có hiệu quả yêu cầu ĐMPP dạy học của giáo viên, trú trọng bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho trẻ, giúp trẻ chủ động tiếp thu kiến thức cơ bản và hiểu ngay trên lớp, SD có hiệu quả ĐD, TBDH trong giảng dạy, nghiêm túc trong kiểm tra đánh giá xếp loại trẻ, yêu cầu thực chất phản ánh đúng chất lượng dạy và học của mỗi giáo viên.  

2.5. Tích cực bồi dưỡng kiến thức tin học, giúp giáo viên ứng dụng CNTT vào trong giảng dạy đạt hiệu quả cao. Ứng dụng Phần mềm KiSmax, Lớp học Thông Minh.

2.6. Tiếp tục đổi mới công tác quản lí, tăng cường dân chủ, kỉ luật, kỷ

cương, nền nếp trong nhà trường, chống tiêu cực, bảo thủ, trì trệ trong quản lý,

đánh giá công bằng, phản ánh đúng trình độ học tập của trẻ.

3. Các giải pháp thực hiện

3.1 Công tác tham mưu.

   - Với Phòng Giáo dục: Cần hỗ trợ phòng máy vi tính, có kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ giáo viên trong nhà trường. Quán triêt cử CBGVNV tham gia các khóa học CNTT về lớp học thông minh.

   - Với UBND xã: Tiếp tục đầu tư CSVC, quy hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của trẻ đến trường, đặc biệt là trẻ 5 tuổi chuẩn bị hành trang bước vào lớp một.

3.2 Công tác kiểm tra.

   - Tích cực dự giờ giáo viên, khảo sát góp ý kiến đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy, phối kết hợp với  tổ trưởng chuyên môn và giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, làm tốt công tác rút kinh nghiệm, tăng cường kiểm tra đột xuất và định kì.

  - Kiểm tra về những vấn đề có liên quan đến ĐM chương trình, ĐMPP...

   - Kiểm tra bài soạn, thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, kiểm tra về việc thực hiện qui chế đánh giá, xếp loại trẻ cuối năm học.

    - Kiểm tra việc sủ dụng bảo quản thiết bị đồ dùng dạy học, đặc biệt là coi trọng việc sử dụng đồ dùng của giáo viên và trẻ trên lớp, kiên quyết kiểm điểm những giáo viên không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả đồ dùng dạy học khi lên lớp.

             - Kiểm tra việc sinh hoạt các tổ chuyên môn nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến trực tiếp của giáo viên.

3.3 Tổ chức sinh hoạt chuyên môn

- Tổ chức dự giờ thăm lớp

 - Hướng dẫn giáo viên về các nội dung công việc cần làm trong từng tháng và cả năm học.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề, tập trung vào các giải pháp sáng tạo kĩ thuật trong dạy học.

- Phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, đề tài ĐMPP, tăng cường ứng dụng của các đề tài vào thực tế giảng dạy trong nhà trường.

3.4 Tham gia đầy đủ các chuyên đề do ngành chỉ đạo.

- Tổ chức thực hiện tốt các chế độ báo cáo, nội dung báo cáo trung thực, kịp thời đúng với sự chỉ đạo của cấp trên.

3.5 Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm.

- Về việc chỉ đạo và thực hiện sau hàng tháng, học kì và cả năm học.

- Về công tác tham mưu với các cấp.

- Tăng cường đề suất ý kiến với cấp trên.

4. Hình thức bồi dưỡng.

4.1. Hình thức bồi dưỡng :

+ Bồi dưỡng Chính trị:

- Cử - 100% CBGV không ngừng tự học tập bồi dưỡng chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, ứng dụng CNTT, năng lực quản lý giáo dục.

01 - 03 đ/c cán bộ nguồn tham dự lớp đào tạo Trung cấp lý liuận chính trị.

- Cử 02 – 03 CBGVNV học lớp đảng viên mới

- Cử 05 CBGV tham gia cán bộ nguồn.

+ Bồi dưỡng Chuyên môn:

- - 100% giáo viên thực hiện tốt công tác chuyên môn.

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên có giải pháp sáng tạo đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn để  thực hiện chương trình Giáo dục theo Thông tư 28/2016

- Bồi dưỡng cho CBGVNV về công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ nhằ giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống dưới 5%.

- Bồi dưỡng thực hiện chuyên môn cho CBGVNV Chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm"; Công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng;  Lập kế hoạch giáo dục và tổ chức hoạt động lớp mẫu giáo ghép; Giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ; Nâng cao năng lực cho CBQL, GV cốt cán.

- Bồi dưỡng thực hiện chuyên môn cho CBGVNV về  giáo dục môi trường lớp học  lấy trẻ làm trung tâm 2 tiết /tuần

- Bồi dưỡng thực hiện chuyên môn cho CBGVNV về  các hoạt động, tiết học  lấy trẻ làm trung tâm 2 tiết / tuần.

+ Bồi dưỡng Thường xuyên:

Bồi dưỡng hè cho 100% CBGVBNV.- 100%  CBGVNV xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt và nghiêm túc thực hiện các quy định về BDTX.

- Bồi dưỡng thường xuyên trong năm những nội dung  quy định trong chương trình.

+ Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp:

- Bồi dưỡng chứng chỉ chức danh nghề nghiệp cho GV

- Bồi dưỡng chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ cho GV

- 50% giáo viên được bồi dưỡng đảm bảo đủ các tiêu chí về tin học, ngoại ngữ và chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng II, III, IV.

+ Đào tạo bồi dưỡng nâng chuẩn:

- Đào tạo bồi dưỡng nâng chuẩn từ Trung cấp lên Đại học là 03 đ/c

- Đào tạo bồi dưỡng nâng chuẩn từ Cao Đẳng  lên  Đại học  là 02 đ/c

+ Đào tạo bồi dưỡng theo đề án 25:

  • Bồi dưỡng đào tạo 01đ/c Kế toán sang Văn thư Hành chính.

4.2. Biện pháp:

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên bằng nhiều hình thức khác nhau: tại chỗ, dài hạn, ngắn hạn.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, kế hoạch BDTX,...

- Chủ động tham mưu với các cấp quản lý trong việc tuyển dụng, hợp đồng, sắp xếp, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo đúng quy định, đúng vị trí việc làm và yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

- Tiếp tục chỉ đạo CBQL –GV học bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch đề ra.

- Tổ chức cho giáo viên tham gia bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

- Thực hiện đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và đội ngũ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo Thông tư số 17/2011/TT-BGD-ĐT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chỉ đạo tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, thao giảng, hội giảng...tạo điều kiện cho giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao tay nghề, nghiệp vụ sư phạm.

5. Tổ chức thực hiện :

*/ Về phía nhà trường :

- Hiệu trưởng : Chỉ đạo chung, xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công cụ thể cho các đồng chí Phó Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch chuyên môn tháng để bồi dưỡng cho GVNV

- Nhiệm vụ các đồng chí Phó Hiệu trưởng : Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ những mặt còn hạn chế bản thân. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho GVNV hàng tháng thông qua các hình thức dự giờ, chuyên đề, thao giảng….Kiểm tra việc xây dựng và đánh giá kết quả thực hiện của GV tổ khối nhóm lớp quản lý. Giúp đỡ các CSTT trên đại bàn xã về chuyên môn, hàng tháng kiểm tra dự giờ bồi dưỡng chuyên môn giáo viên các cơ sở tư thục, báo cáo về Hiệu trưởng những khó khăn bất cập để kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện tốt chuyên môn. Thực hiện những nội dung khác(nếu có) theo sự phân công của Hiệu trưởng

- Đối với giáo viên : xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ những mặt còn hạn chế bản thân. Nghiêm túc học tập, sáng tạo, đổi mới.

       Trên đây là kế hoạch tiếp tục  thực hiện đề tài " Nâng cao chất lượng đội

ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của  trường Mầm non Yên Thọ năm học

2017 - 2018. yêu cầu các tổ khối nhóm lớp, các đ/c CBGBNV trường nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT TX Đông Triều(b/c);

- Các đ/c CB,GV,NV(t/h);

- Lưu VT.

          TM. TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

                               HIỆU TRƯỞNG

 

                                  Lê Thị Lành