Xuất bản thông tin

Kế hoạch thực hiện công tác Pháp chế - Năm học: 2016-2017

Kế hoạch thực hiện công tác Pháp chế - Năm học: 2016-2017


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

           Số: 15e /KH - TrMN

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                              Yên Thọ, ngày 18  tháng 09  năm 2016

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ
              NĂM HỌC 2016 - 2017

        Căn cứ nghị đinh số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

     Công văn số 2295/SGDDT-VP ngày 13/9/2016 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 về công tác pháp chế;
     Căn cứ Công văn số 831/PGD&ĐT ngày 15/ 9/2016 về việc thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế  năm học 2016 - 2017;
    Trường mầm non Yên Thọ xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2016 - 2017 như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

          1. Hoàn thiện và xây dựng phát huy vai trò của tổ chức pháp chế, đội ngũ những người làm công tác Pháp chế tại các cơ sở giáo dục và thực hiện tốt nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ. Tập trung nâng cao chất lượng công tác pháp chế, thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2016-2017, Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật của ngành. Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

          2. Thực hiện rà soát các quy định của các văn bản hiện hành để đề xuất các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

3. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất lượng và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại các đơn vị.

4. Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

5. Triển khai Chương trình phối hợp thực hiện công tác giữa Phòng Giáo dục thị xã, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tư pháp.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Kiện toàn đội ngũ theo dõi công tác pháp chế tại các đơn vị

Phân công đ/c Nguyễn Thị Hương - Phó hiệu trưởng: phụ trách công tác pháp chế, theo dõi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
 

Cán bộ theo dõi công tác tuyên truyền , phổ biến giáo dục pháp luật phải được lựa chọn người có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý, có bản lĩnh chính trị và năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2016-2017.

Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Pháp chế do Phòng giáo dục và Đào tạo thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

          2. Hoạt động pháp chế, tổ chức pháp chế của nhà trường

          2.1. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật
         Chủ động tìm hiểu, nghiên cứu các văn bản qui phạm pháp luật để triển khai tuyên truyền trong nhà trường.
         Tham gia trực tiếp soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật khi được phân công của lãnh đạo nhà trường.
         Thực hiện tổ chức triển khai cho cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và văn bản khác do các cơ quan Nhà nước đề nghị hoặc yêu cầu; việc tổ chức lấy ý kiến phải triển khai nghiêm túc, có chất lượng, kịp thời theo đúng thời gian, đối tượng quy định.
          2.2. Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
         Cán bộ được phân công theo dõi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật làm tốt công việc sau:
         Lập sổ theo dõi và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực giáo dục của nhà trường (Quản lý công văn đi - đến).
         Đưa các văn bản liên quan đến pháp luật, đặc biệt là các văn bản có liên quan đến Giáo dục và Đào tạo trên trang thông tin điện tử của trường.
         Thường xuyên cập nhật, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Trong quá trình triển khai thực hiện áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật tại trường, các đoàn thể, tổ chuyên môn, CBGV thấy có những điểm bất hợp lý, mâu thuẫn, không phù hợp với tình hình thực tế cần có ý kiến phản hồi với nhà trường và Hiệu trưởng có ý kiến đóng góp với các cơ quan ra văn bản đó để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
          2.3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

         Thực hiện nghiêm túc Công văn số 727/STP-PBPL ngày 08/7/2016 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh về việc hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý trong nhà trường năm 2016 và những Công văn hướng dẫn tiếp theo.

Tiếp tục lồng ghép việc triển khai, tuyên truyền Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 44/NQ-CP, Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mới được ban hành. Nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phải phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh nhà trường. Phổ biến, giáo dục pháp luật phải gắn với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chế độ chính sách mà người học và người làm công tác quản lý, giảng dạy là đối tượng được điều chỉnh trực tiếp (theo Kế hoạch số 592/KH-SGD&ĐT ngày 16/3/2016 về việc triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016, Kế hoạch số 142/KH-SGDĐT ngày 18/03/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành).

          Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý tại trường nhằm đảm bảo quyền lợi của trẻ em. Kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin về các trường hợp người chưa thành niên, trẻ em bị xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý, hướng dẫn làm thủ tục đề nghị trợ giúp pháp lý và phối hợp với  Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện các hoạt động trợ giúp. Thông qua việc triển khai trợ giúp pháp lý cho trẻ em, trẻ chưa thành niên nhằm xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện. Chú trọng việc rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho học sinh.

 Việc triển khai các đề án về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại trường lồng ghép vào các hoạt động giáo dục pháp luật thường xuyên của đơn vị. Các trường căn cứ vào tình hình thực tế và nguồn kinh phí của đơn vị triển khai các hoạt động phổ biến giáo dục, pháp luật trong năm học.

Chú trọng đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa; tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tổ chức "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật.

          Đảm bảo hệ thống tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Xây dựng, khai thác và sử dụng có hiệu quả Tủ sách pháp luật tại đơn vị, gắn với hoạt động của thư viện nhà trường. Thường xuyên bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Chỉ đạo xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục trên trang thông tin điện tử của trường.

          2.4. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật
          Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương và xây dựng kế hoạch theo dõi theo dõi thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
         Tham mưu, phối hợp trong việc kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật về giáo dục.
         Thực hiện công tác giám sát, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở trường theo quy định của pháp luật; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật.
          Định kỳ 6 tháng, hằng năm tiến hành sơ kết, tổng kết  tình hình thực hiện công tác PBGDPL báo cáo về PGDĐT kết quả công tac PBGDPL của đơn vị mình.
          2.5. Về công tác bồi thường của Nhà nước:
         Nắm bắt việc giải quyết bồi thường thuộc trách nhiệm của đơn vị theo quy định tại Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Cính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
          2.6. Về công tác cải cách thủ tục hành chính:
         Triển khai việc thực hiện thủ tục hành chính: Công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thực hiện; niêm yết đầy đủ thut tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật tại trường.
          Niêm yết và công khai nội dung và địa chỉ tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị về quy định về hành chính đối với cá nhân, tổ chức giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng thời hạn.
          2.7. Về công tác thi đua, khen thưởng:
         Nhà trường có quy chế khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế và tuyên truyền, phổ biến GD pháp luật.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Phối hợp với tổ chức Công đoàn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Cán bộ viên chức; tổ chức Đoàn thanh niên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ huynh học sinh về công tác pháp chế, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tại đơn vị.

           Thực hiện các nhiệm vụ được giao theo các văn bản chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

2. Thực hiện chế độ báo cáo:

 Trường báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo kết quả kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và văn bản hành chính trước ngày 15/12/2016.

 Trường báo cáo kết quả thực hiện công tác Pháp chế năm học 2016-2017 trước ngày 15/5/2017 về Phòng Giáo dục và Đào tạo

(Các báo cáo gửi qua địa chỉ email cán bộ phụ trách công tác giáo dục đạo đức pháp luật : lxphonpgd@dongtrieu.edu.vn).

V.  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG

Tháng

Nội dung triển khai

Người thực hiện

10/2016

-  Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ pháp chế năm học 2016 - 2017.
- Thành lập tổ công tác thực hiện nhiệm vụ pháp chế nhà trường.
- Mua bổ sung tủ sách pháp luật.
- Giáo dục pháp luật cho học sinh (Luật ATGT; Phòng cháy chữa cháy; ma túy; Phòng chống AIDS…)
- Kiểm tra công tác PCMT, ATGT năm 2016
 

- Hiệu trưởng
- Hiệu trưởng
 
 

- Thư viện
- Giáo viên GVCN
 

 

 

- Tổ công tác pháp chế.

11/2016

- Triển khai kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Thực hiện "Ngày pháp luật" tại các đơn vị.
- Tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật, văn bản pháp quy: Luật tiếp công dân; Luật chống thiên tai; Luật căn cước công dân; Luật hộ tịch; Luật bình đẳng giới.
- Thực hiện việc tự  kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục; Thực hiện 3 công khai.

- Tổ công tác pháp chế.

12/2016

- Phát động tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2016.
- Tổ chức tuyên truyền các văn bản luật mới ban hành.
- Triển khai Luật phòng chống tham nhũng, Luật khiếu nại, tố cáo tới cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường.

- Tổ công tác pháp chế.
- Tổ công tác pháp chế.
 
 
 

01/2017

- Triển khai các hoạt động thi tìm hiểu về pháp luật
-  Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Tổ công tác pháp chế.
  GVCN

02/2017

- Triển khai các hoạt động chủ điểm ngày 3/2
- Sưu tầm sách báo về pháp luật để phổ biến trong giáo viên và học sinh.
- Triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.
 

- BGH, tổ CM
- BGH
 
- BGH nhà trường
 
 

03/2017

- Tổ chức các hoạt động chào mừng tháng thanh niên năm 2017 và kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Đoàn Thanh niên.
- BGH nhà trường
 

04/2017

- Kiểm điểm việc thực hiện xây dựng tủ sách pháp luật.
- Giáo dục kỹ năng sống ( phòng chống duối nước).

- Tổ công tác pháp chế.
- GVCN.

05/2017

- Triển khai quy chế hoàn thành chương trình cấp học.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản luật: Luật lao động; Luật xử lý hành chính; Quy chế tuyển sinh.

- Lãnh đạo trường.
 
- Tổ công tác pháp chế.

06/2017

- Báo cáo tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ pháp chế năm học 2016 - 2017.

- Hiệu trưởng

 
         Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của trường MN yên Thọ năm học 2016 - 2017, yêu cầu các Đoàn thể, tổ chuyên môn, CB,GV, NV nhà trường nghiêm túc thực hiện, trong quá thực hiện có gì vướng mắc, báo cáo BGH nhà trường để kịp thời giải quyết./. 
 

Nơi nhận :                                          

- Phòng GD&ĐT Đông Triều (b/c);

- BGH, các tổ CM (t/h);

- GV, NV (t/h);

- Lưu: VT.

               HIỆU TRƯỞNG

                  ( Đã ký)

                Lê Thị Lành