Xuất bản thông tin

Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật nước CHXHCNVN năm 2016

Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật nước CHXHCNVN năm 2016


PHÒNG GD&ĐT TX  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

 

          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  27  /KH - MN

                              Yên Thọ, ngày 05  tháng10  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"  năm 2016

 
   

         Căn cứ Kế hoạch số 899/KH - PGD&ĐT ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Phòng GD&ĐT thị xã  Đông Triều về việc tổ chức thực hiện " Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam " trong ngành GD&ĐT năm 2016. Trường Mầm non Yên Thọ xây dựng kế hoạch Tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"  năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

 a) Tiếp tục tổ chức Ngày pháp luật một cách thiết thực, hiệu quả theo đúng quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP, góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng, theo dõi, tổ chức thi hành pháp luật.

b) Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày pháp luật, tiếp tục tuyên truyền phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các văn bản pháp luật quan trọng mới ban hành, liên quan thiết thực đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người học trong các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cá nhân.

c) Tạo sự đồng thuận, niềm tin của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người học vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

2. Yêu cầu

a) Ngày Pháp luật phải được tổ chức sâu rộng tại tất cả các cơ quan quản lý giáo dục và các trường học trong huyện. Đặc biệt đối với các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có đều kiện kinh tế xã hội khó khăn càng phải được quan tâm.

b) Việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật phải đảm bảo thiết thực, có

trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức, phù hợp với từng đơn vị, địa phương.

c) Xác định cụ thể trách nhiệm của Ban tuyên truyền giáo dục pháp luật trong việc tổ chức tổ chức Ngày Pháp luật của các đơn vị mình.

II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2016 VÀ CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề

"Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

2. Khẩu hiệu

- "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật";

- "Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật là nghĩa vụ của mọi cá nhân, tổ chức";

- "Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật";

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC TRIỂN KHAI NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2016

1. Nội dung

a) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật.

b) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung của Hiến pháp trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; tuyên truyền, phổ biến những luật, pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua hoặc xem xét thông qua trong năm 2014 như: Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Công chứng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo vệ Môi trường...đến 100% CBGVNV.

c) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chủ quyền biển đảo, các vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, về an toàn giao thông, về vệ sinh an toàn thực phẩm, về đất đai và môi trường, về bình đẳng giới, về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và về những lĩnh vực khác phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế của đơn vị.

d) Đồng thời với việc tổ chức các hoạt động Ngày Pháp luật, đơn vị chú trọng nâng cao năng lực quản lý nhà nước; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương công vụ; tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, viên chức, người lao động.

e) Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị.

2. Hình thức

a) Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2016 qua hệ thống áp phích, băng rôn, cờ phướn tại các đơn vị nhà trường.

 b) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về pháp luật, cung cấp tài liệu pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trong các Hội nghị, sinh hoạt HĐGV, chuyên môn.

c) Tổ chức phát động, hưởng ứng, tham gia tích cực cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" do Trung ương phát động.

3. Thời gian

Tổ chức các hoạt động Ngày Pháp luật năm 2016 trong thời gian 02 tháng, bắt đầu từ ngày 05/10 đến hết ngày 30/11 năm 2016, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 02/11 đến ngày 9/11/2016.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Giám hiệu

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện  "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2016. Quán triệt triển khai đến 100% CBGVNV vào các buổi chào cờ, các buổi sinh hoạt.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2016. Phân công các tổ, nhóm, các tập thể, cá nhân nghiêm túc thực hiện.

2. Tổ văn phòng :  theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả về Ban giám hiệu trước ngày 10 tháng 11 năm 2016 để Ban giám hiệu báo cáo về Phòng Giáo dục trước ngày 12 tháng 11 năm 2016.

3. GVNV, LĐ : Tuyên truyền tới phụ huynh học sinh, nhân dân chấp hành tốt các quy định của Đảng và Nhà nước. Bản thân và gđ luôn thực hiện tốt.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2016 của Trường mầm non Yên Thọ. Yêu cầu các đồng chí CBGVNV nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Đông Triều (b/c);

- BGH, các tổ(t/h);

- GV, NV (t/h);

- Lưu: VT.

                 HIỆU TRƯỞNG

                      ( Đã ký)

                 Lê Thị Lành