Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH Về việc phân công trực bão cơn bão số 1 trên biển Đông

KẾ HOẠCH Về việc phân công trực bão cơn bão số 1 trên biển Đông


PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

  TRƯỜNG MN YÊN THỌ

                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:06 KH/TrMN

                                                     Yên Thọ, ngày 24 tháng 6 năm 2015


KẾ HOẠCH

Về việc phân công trực bão cơn bão số 1 trên biển Đông

 

          Thực hiện theo công điện số 03/ CĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2015 của UBND thị xã Đông Triều vè chủ động các biện pháp đối phó với cơn bão số 1 trên biển Đông, công điện số 01- PGD& ĐT thị xã Đông Triều ngày 23/6/2015 về việc chủ động các biện pháp đối phó với cơn bão số 1 trên biển Đông.

          Trường mầm non Yên Thọ xây dựng kế hoạch phân công lịch trực bão tại các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên cụ thể sau:

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ PHÂN CÔNG

1

Đ/c Lê Thị Lành

Hiệu trưởng

Chỉ đạo chung

2

 

 

 

 

 

Đ/c Bùi Thị Hương

 

 

 

 

 

Phó Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

Trực tại điểm trường trung tâm Yên Lãng

- Chỉ đạo cơ sở tư thục thuc Long Phương hiện tốt việc phòng chống cơn bão số 1

3

Đ/c Đỗ Thị Quyên

Nhân viên hành chính

Trực tại điểm trường trung tâm Yên Lãng

 

4

Trần Văn Bảo

NV bảo vệ

5

 

Đ/c Hoàng Thị Nhạn

 

 

Phó Hiệu trưởng

 

 

Trực tại điểm trường Thọ Sơn

Chỉ đạo cơ sở tư thục thuc Việt Hà hiện tốt việc phòng chống

cơn bão số 1

6

7

Đ/c Vũ Thị Hằng

Nguyễn Văn Phương

TT chuyên môn

NV bảo vệ

 Trực tại điểm trường Thọ Sơn

 

8

Dương Thị Tâm

 

 

 

 

Phó Hiệu trưởng

 

 

 

 

Trực tại điểm trường Xuân Quang, Yên Sơn

Chỉ đạo cơ sở tư thục thuc Thanh Huyên hiện tốt việc phòng chống cơn bão số 1

9

 

10

Nguyễn Thế Vinh

 

Vũ Tiến Thiếc

NV bảo vệ

 

NV bảo vệ

Trực tại điểm trường  Yên Sơn

Trực tại điểm trường Xuân Quang

      - Phân công các đồng crí Phó Hiệu trưởng phụ trách điểm trường phối hợp cùng với giáo viên, bảo vệ tại các điểm triển khai một số công việc sau:  

          1. Kiểm tra toàn bộ CSVC của các lớp, đặc biệt là các phòng học;  nơi ăn, nghỉ của học sinh bán trú, phòng làm việc của CB GVNV, thiết bị dạy học, hệ thống điện và thiết bị điện phải đảm bảo an toàn... . Khơi thông cống rãnh, chủ động tiêu thoát nước đề phòng ngập úng nước tràn vào các phòng học, phòng làm việc.

          2- Tổ chức huy động lực lượng chống bão, chú ý việc gia cố giữ hệ thống cửa, mái, tường nhà, tường bao nơi sung yếu; che giữ các tài sản dễ hư hỏng do ẩm ướt, như máy vi tính, thiết bị lớp học thông minh, đồ dùng thiết bị điện, bàn ghế ... 

          3. Yêu cầu các đồng chí được phân công nhiệm vụ phối kết hợp cùng các đ/c bảo vệ, GV,NV các điểm trường trực 24/24 giờ đến khi bão tan và theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để thực hiện kịp thời sự chỉ đạo của BGH nhà trường, báo cáo kịp thời về văn phòng trường để xin ý kiến chỉ đạo.

          Các số máy liên hệ:

          - Văn phòng trường: 033.3586.374

          - Hiệu trưởng Lê Thị Lành : 0978.027.437

          4. - Giao cho đ/c Dương Thị Tâm báo cáo kết quả triển khai việc phòng tránh bão về Phòng GD&ĐT TX Đông Triều qua địa chỉ nttmaipgd@dongtrieu.edu.vn trước ngày 03/7/2015

          Trên đây là kế hoạch phân công trực bão của Trường Mầm non Yên Thọ. Đề nghị các đồng chí nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

 -CBGVNV trường(t/h);

- L­ưu: VT.

                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                            ( Đã ký)

                                                         Lê Thị Lành