Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 11/2015

Lịch công tác tháng 11/2015


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ  ĐÔNG TRIỀU

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

     Số:  22   /TB-TrMN

                            Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                          Đông Triều, ngày 28  tháng 10  năm 2015

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11-2015

 

*/Trọng tâm

- Tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm nền giáo dục Việt Nam và ngày nhà giáo Việt Nam 201/11

-Thao giảng chào mừng ngày 20/11

*/Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

Ghi chú

2

Họp giao ban Hiệu trưởng

Chia tay đ/c Lưu Xuân Giới –TPGD tại Trung tâm tổ chức sự kiện Huy Hoàng

Hiệu trưởng

 

Hiệu trưởng- CTCĐ

 

 

3-5

Kiểm tra hồ sơ giáo viên các nhóm lớp

 

Hiệu trưởng

 

6

Tập huấn công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng tại Đảng ủy xã Yên Thọ

Bí thư chi bộ-HT

 

9

Họp BGH 3 trường TH-THCS-MN tại Trường Tiểu học Yên Thọ bàn về tổ chức 20/11

BGH-CTCĐ

 

10-13

Kiểm tra các điều kiện thực hiện nhiệm vụ giao: Hồ sơ thu chi , mua tài liệu sách, quản lý tài sản

 

Tổ kiểm tra số 1

 

 

 

13

Kiểm tra thực hiện ATGT điểm Thọ Sơn

Ban ATGT

 

 

9-19

Dự giờ thao giảng chào mừng 20/11

 

BGH- TTCM

 

20

Tổ chức chào mừng kỷ niệm 70 năm nền giáo dục Việt Nam và ngày nhà giáo Việt Nam 201/11

 

3 trường TH-THCS-MN trong xã

 

23-25

Dự giờ toàn diện 3 GV theo kế hoạch kiểm tra nội bộ trường đã XD

-Đ/c Phạm Thị Phượng

-Vũ Thị Hằng

-Đỗ Thị Hương

Ban kiểm tra nội bộ

 

26-28

Kiểm tra CNTT giáo viên

Tổ 3 BKT nội bộ

 

30

Họp Ban thi đua trường

Ban thi đua

 

 

Nơi nhận:

- BGH,GV,NV(t/h)

- Lưu VT.

                    HIỆU TRƯỞNG

                       ( Đã ký)

 

                       Lê Thị Lành