Xuất bản thông tin

Phân công trực nghỉ lễ 30/04 và 01/05 năm 2017

Phân công trực nghỉ lễ 30/04 và 01/05 năm 2017


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                     Số 08 /TB- TrMN

                            Yên Thọ, ngày 26  tháng 04 năm 2017

                    THÔNG BÁO

"V/v Phân công trực nghỉ lễ 30/04 và 01/05 năm 2017"

 

       Căn cứ Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017.

        Căn cứ theo Công văn  959/SGDĐT-VP ngày 24/4/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong những ngày nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2017.

       Căn cứ vào công văn số 423/PGD&ĐT thị xã Đông Triều hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong những ngày nghỉ lễ 30/04 và 01/05 năm 2017.

       Để đảm bảo công tác của nhà trường và xử lý công việc trong các ngày nghỉ lễ 30/04 và 01/05 năm 2017.

        Trường MN Yên Thọ phân công lịch trực ngày lễ năm 2017  cho các đồng chí cụ thể sau:

STT

Ngày trực

Họ và tên người trực

Chức vụ

Số điện thoại

1

29/04/2017

Lê Thị Lành

Hiệu Trưởng

0978.027437

Đỗ Thị Quyên

N.V Hành chính

0168.8113688

2

30/04/2017

Nguyễn Thị Hương

P.Hiệu trưởng

0919.770967

Lê Thu Ngà

N.V Y tế

0169.6949889

3

01/05/2017

Bùi Thị Hương

P.Hiệu trưởng

0968.623969

Vũ Thị Hằng

T.T.CM

0982.720969

4

02/05/2017

Lê Thị Hạnh

P.Hiệu trưởng

0165.2313611

Đỗ Thị Hương

CTCĐ

0904.290576

 

Nơi nhận:

-CB,GV,NV trường(t/h);

- Lưu VT.

                                     

          TM. TRƯỜNG MẦM NON

                HIỆU TRƯỞNG

                     ( Đã ký)

                 Lê Thị Lành