Xuất bản thông tin

Quyết định phân công trực têt

Quyết định phân công trực têt


                 PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ  ĐÔNG TRIỀU

        TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

 
 

 

 

 

  Số:24 /QĐ-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

 

 

Đông Triều, ngày 29 tháng 01 năm 2018                          

 

 

QUYẾT ĐỊNH

"V/v thành lập Ban chỉ đạo Tết Mậu Tuất năm 2018"

                      

                        HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

        Căn cứ vào Điều lệ trường Mầm non( Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng;

Căn cứ vào công văn số 544/PGD&ĐT V/v hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Phòng GD &ĐT Đông Triều;

Thực hiện kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 22/01/2018 của UBND xã Yên Thọ về chỉ đạo sản xuất kinh doanh quý 1 và tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

 

                                                  QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo tết  Mậu Tuất  năm 2018  gồm các đồng chí có tên sau đây:

1.Trưởng ban chỉ đạo:

 • Đ/c Lê Thị Lành – Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường

2.Phó ban:

 • Đồng chí Bùi Thị Hương - Phó Hiệu trưởng
 • Đồng chí Nguyễn Thị Hương - Phó Hiệu trưởng
 • Đồng chí Lê Thị Hạnh- Phó Hiệu trưởng
 • Mời đồng chí Đỗ Thị Hương- Chủ tịch công đoàn trường-Phó ban chỉ đạo

3.Các ủy viên:

 • Đ/c Vũ Thị Hằng – Tổ trưởng chuyên môn
 • Đ/c Phạm Thị Phương - Tổ phó tổ chuyên môn
 •  Đ/c Nguyễn Thị Thảo - Tổ trưởng tổ văn phòng
 • Đ/c  Phạm Thị Thúy – Bí thư chi đoàn
 • Đ/c Bùi Thị Hợi  – Tổ phó chuyên môn
 • Đ/c Bùi Ngọc Anh- ủy viên BCH công đoàn
 • Mời các đồng chí bảo vệ các điểm trường làm ủy viên

          Điều 2: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch chỉ đạo nhiệm vụ trong việc CS-GD trẻ sau tết, tổ chức đón Tết Mậu Tuất  năm 2018, phân công các thành viên BCĐ phụ trách từng lĩnh vực cụ thể

 Điều 3. Các đồng chí  có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.         

Nơi nhận

TM. TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

-Như điều 1(t/h);

-Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Lê Thị Lành