Xuất bản thông tin

Quyết định thành lập hội đồng thi đua khen thưởng - Năm học: 2016-2017

Quyết định thành lập hội đồng thi đua khen thưởng - Năm học: 2016-2017


PHÒNG GD&ĐTTHỊ XÃ  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

 

Sô: 30 /QĐ-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Yên Thọ, ngày 01  tháng  8  năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

"Về việc Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Trường Mầm non Yên Thọ"

Năm học 2016-2017

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

 Căn cứ vào Điều lệ trường Mầm non (Ban hành kèm theo Quyết định số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ nhu cầu thực tế của nhà trường.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

  Điều 1: Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2016-2017 của Trường Mầm non Yên Thọ gồm có các ông (bà)  có tên sau:

  1. Bà Lê Thị Lành  - Hiệu trưởng  - Chủ tịch Hội đồng
  2. Bà: Bùi Thị Hương - Phó Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng

     3. Mời các ông(bà) Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn chi đoàn, tổ trưởng tổ mẫu giáo, nhà trẻ làm thành viên hội đồng.

  Điều 2: Hội  đồng thi đua khen thưởng thực hiện đúng chức năng của mình theo quy đinh tại Điều lệ trường mầm non hiện hành.

  Điều 3:  Các ông (bà) có tên trong danh sách tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, Hồ sơ TĐKT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Thị Lành