Xuất bản thông tin

Thông báo Kế hoạch trực bão cơn bão số 1

Thông báo Kế hoạch trực bão cơn bão số 1


 

PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU                       

      TRƯỜNG MN YÊN THỌ

                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: 01/TrMN

                                         Yên Thọ, ngày 24 tháng 6 năm 2015

 

 

                                                                                     KẾ HOẠCH

                                               Về việc phân công trực bão cơn bão số 1 trên biển Đông

 

          Thực hiện theo công điện số 04 CĐ-UBND thị xã Đông Triều, số 01- PGD& ĐT thị xã Đông Triều về việc chủ động các biện pháp đối phó với cơn bão số 1 trên biển Đông.

          Trường mầm non Yên Thọ xây dựng kế hoạch phân công trực bão tại các điểm trường như sau:

1, Đ/c Lê Thị Lành - Hiệu trưởng                                                          Chỉ đạo chung

2, Đ/c Bùi Thị Hương - Phó HT                                             Trực điểm Yên Lãng 3

3, Đ/c Dương Thị Tâm - Phó HT                               Trực điểm Yên Sơn, Xuân Quang 

4, Đ/c Hoàng Thị Nhạn - Phó HT                                              Trực điểm Thọ Sơn  

          Các đồng trí phụ trách điểm phối hợp cùng với giáo viên, bảo vệ tại các điểm triển khai một số công việc sau:  

          1. Kiểm tra toàn bộ CSVC của các lớp, đặc biệt là các phòng học;  nơi ăn, nghỉ của học sinh bán trú, phòng làm việc của CB GVNV, thiết bị dạy học, hệ thống điện và thiết bị điện phải đảm bảo an toàn... . Khơi thông cống rãnh, chủ động tiêu thoát nước đề phòng ngập úng nước tràn vào các phòng học, phòng làm việc.

          2- Tổ chức huy động lực lượng chống bão, chú ý việc gia cố giữ hệ thống cửa, mái, tường nhà, tường bao nơi sung yếu; che giữ các tài sản dễ hư hỏng do ẩm ướt, như máy vi tính, thiết bị lớp học thông minh, đồ dùng thiết bị điện, bàn ghế ... 

          3. Yêu cầu các lớp học, các điểm trường phải bố trí các đồng chí bảo vệ

trực 24/24 giờ và theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để thực hiện kịp thời sự chỉ đạo của BGH nhà trường, báo cáo kịp thời về văn phòng trường để xin ý kiến chỉ đạo.

          Các số máy liên hệ:

          - Văn phòng trường: 033.3586.374

          - Hiệu trưởng Lê Thị Lành : 0978.027.437

          Trên đây là kế hoạch trực bão của Trường Mầm non Yên Thọ. Đề nghị các đồng chí nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

 Nơi nhận:

     - Phòng GD (b/c); 

     -  UBND xã (b/c);

     - BGH (th/h);

     - L­ưu: VT.

                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                 (Đã ký)

 

                                                                           Lê Thị Lành