THỰC ĐƠN THÁNG 03/2021 

Thực đơn tháng 03-2021

 

Tài chính công khai ngày 07/01/2020 

Tài chính công khai ngày 07/01/2020 Tổng số xuất ăn: 248học sinh x 15.000đ = 3.720.000đ Số chi trong ngày: 3.720.000đ Số dư cuối ngày : 0 đ