Công khai tiền ăn ngày 02-04-2021


Tong xuất ăn là 270 xuất 

Tiền ăn 1 trẻ/ngày là 16.500đ

Tổng tiền ăn trong ngày là 4.455.000đ ( Bốn triệu bốn trăm năm mươi năm nghìn đồng chẵn)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu