Công khai tiền ăn ngày 05-04-2021


Tổng xuất ăn 280 xuất 

Tiền ăn 1 trẻ/ngày là 16.500đ

Tổng tiền ăn là 4.620.000đ ( Bốn triêu sáu trăm hai mươi nghìn đồng chẵn)

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu