Công khai tiền ăn ngày 30-03-2021


Tổng xuất ăn 273 xuất 

Tiền ăn 1 trẻ/ ngày là 16.500đ

Tổng tiền ăn trong ngày là 4.504.500đ ( Bốn triệu năm trăm linh bốn nghìn năm trăm đồng.)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu