Công khai tiền ăn ngày 31-03-2021


Tổng xuất ăn trong ngày là 271 xuất 

Tiền ăn 1 trẻ / ngày là 16.500đ

Tổng thu trong ngày là 4.471.500đ ( Bốn triệu bốn trăm bảy mốt nghìn năm trăm đồng)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu