Công khai chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng ( lần 2) - Năm học 2016-2017


Kết quả chăm sóc, nuôi dưỡng, cân đo sức khỏe lần 2 - tháng 12  năm học 2016 – 2017

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG

(Cân, đo, khám sức khỏe lần 2 )

 

STT

Độ tuổi

SDD thể nhẹ cân

Tỷ lệ %

SDD thể thấp còi

Tỷ lệ %

Cân nặng cao hơn so với tuổi

Tỷ lệ%

1

25 – 36  tháng tuổi 

0/71trẻ

0

0

0

0

0

2

3 tuổi

0/ 64 trẻ

0

0

0

0

0

3

4  tuổi

03/112trẻ

2,7

03/112trẻ

2,88

1/112trẻ

11,2

4

5 tuổi

05/101 trẻ

4,9

01/101trẻ

0,99

2/101trẻ

1,9

                                                                                                                                               Hiệu trưởng

                                                                                                                                                    (Đã ký)

                                                                                                                                               Lê Thị Lành

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu