Asset Publisher

Công khai thông tư 21

Công khai thông tư 21


PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    TRƯỜNG MẦN NON YÊN THỌ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
           
THÔNG BÁO 
CÔNG KHAI  DỰ TOÁN THU ĐẦU NĂM HỌC  2017 - 2018
  Căn cứ vào KH thu chi đầu năm học 2017 - 2018. Nhà trường tổng hợp công khai
                                                                               
TT Nội dung thu Tổng cộng  Nguồn thu theo quy định Nguồn thu theo thỏa thuận Ghi chú 
A Tổng số thu  1,371,578,500 163,000,000 1,208,578,500  
1 Thu học phí (50.000đ/t) 163,000,000 163,000,000    
2 Tiền ăn (13.000đ/ngày) 829,615,500   829,615,500  
3 Tiền thuê người nấu ăn (34.000đ/t) 112,914,000   112,914,000  
4 Thu tiền dọn vệ sinh + giấy vệ sinh
 phục vụ ăn học bán trú (10.000đ/t)
33,210,000   33,210,000  
5 Tiền đón trẻ sớm trả trẻ muộn (35.000đ/t) 116,235,000   116,235,000  
6 Tiền mua vật tư tiêu hao vật dụng
cá nhân (24.000đ/t)
79,704,000   79,704,000  
7 Tiền mua sắm bổ xung bán trú 36,900,000   36,900,000  
8 Tiền xã hội hóa 140,000,000   140,000,000  
9 Ăn ngày thứ 7 (13.500đ/ngày) 109,350,000   109,350,000  
10 Trông trẻ ngày thứ 7 (77.000đ/t) 252,945,000   252,945,000  
           
           
       Ngày  16  tháng 09  năm 2017
                             Người lập                              Hiệu trưởng
           
           
           
           
  Nguyễn Thị Thảo                    Lê Thị Lành