Asset Publisher

Kế hoạch Phòng học thông minh năm học 2017-2018

Kế hoạch Phòng học thông minh năm học 2017-2018


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

 
      

  Số:      /KH-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     Yên Thọ, ngày 11 tháng 09 năm 2017

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI LỚP HỌC THÔNG MINH

 NĂM HỌC 2017- 2018

 

Căn cứ công văn số 4116/BGDĐT- CNTT ngày 08/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018;

          Căn cứ công văn số 890/PGD&ĐT- CNTT ngày 01/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo V/v tăng cường dạy học trên phòng học thông minh 2017-2018;

Căn cứ công văn số 938/PGDĐT- CMMN ngày 11 tháng 9 năm 2017 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ, giáo dục Mầm non năm học 2017-2018;

Căn cứ tình hình thực tế nhà trường. Trường Mầm non Yên Thọ xây dựng kế hoạch triển khai lớp học thông minh năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 Góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo theo nghị quyết trung ương 8, từng bước đổi mới phương tiện dạy - học hiện nay trong nhà trường.

          Triền khai mô hình phòng học thông minh giúp cho giáo viên, học sinh trong nhà trường nâng cao kỹ năng sử dụng thành thạo CNTT, kỹ năng tìm kiếm dữ liệu, tài nguyên trên internet, kỹ năng làm việc theo nhóm; có khả năng tối ưu các thiết bị dạy học điện tử, kỹ thuật số với nội dung đa phương tiện.

2. Mục tiêu cụ thể

 Cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường có khả năng sử dụng thành thạo nhằm phát huy tối đa tính ưu việt của các thiết bị dạy học điện tử, kĩ thuật số hiện đại.

           Giáo viên và học sinh có nhu cầu và thói quen tích cực nâng cao trình độ công nghệ thông tin, tham gia tra cứu thông tin trên internet cũng như nghiên cứu để ứng dụng CNTT.

          Giáo viên có thể quản lý được học sinh thông qua bục giảng thông minh.

Nâng cao hiệu quả giao tiếp hai chiều giữa giáo viên và học sinh từ đó hiệu quả công tác dạy - học từng bước nâng lên.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Xây dựng các điều kiện thiết yếu cho phòng học thông minh

          + Rà soát bảo dưỡng, chuyển và lắp đặt lại phòng học thông minh tại điểm trường mới.    

+ Kiểm tra các thiết bị: Bục giảng thông minh: Máy tính, máy chiếu Projector, bảng tương tác, thiết bị âm thanh và các thiết bị khác.

           Máy tính bảng: 06 chiếc (đã được cài đặt phần mềm)

           Hệ thống cơ sở vật chất khác phục vụ lớp học: kho tài nguyên, hệ thống tranh ảnh phục vụ học tập.     

2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn

          Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn nội dung triển khai mô hình lớp học thông minh cho toàn thể giáo viên và học sinh 4 tuổi, 5 tuổi.

3. Triển khai thực hiện

          Triển khai thực hiện mô hình lớp học thông minh ngay từ tháng 9/2017.

III. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP

1. Nội dung

           Xây dựng điều kiện thiết yếu về cơ sở vật chất cho 01 phòng học thông minh.

          Tham dự các hội nghị tập huấn do Phòng GD&ĐT tổ chức về triển khai mô hình lớp học thông minh.

          Tổ chức các hội nghị tập huấn về triển khai mô hình lớp học thông minh cho cán bộ, giáo viên, học sinh.

          Triển khai thực hiện mô hình lớp học thông nhân rộng trong toàn trường.

           Đánh giá rút kinh nghiệm.

2. Biện pháp thực hiện

2.1. Ban giám hiệu nhà trường

           Đầu tư mua sắm thiết bị cho 01 phòng học thông minh với đầy đủ các thiết bị thiết yếu cần, đủ cho phòng học thông minh.

 Tổ chức cho giáo viên tham gia học tập các lớp bồi dưỡng về những kiến thức cần thiết và khả năng sử dụng phòng học thông minh do PGD tổ chức và tại trường do tổ CNTT tự bồi dưỡng.

           Chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn cho lực lượng giáo viên cốt cán và học sinh lớp có năng lực tốt làm nòng cốt để tiến tới nhân rộng mô hình lớp học thông minh trong nhà trường.

           Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo từng tháng, triển khai thực hiện có theo dõi, quản lí, đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời.

           Giao nhiệm vụ cho tổ CNTT có kế hoạch quản lý, thường xuyên bảo trì hệ thống thiết bị trong phòng học luôn hoạt động hiệu quả.

           Tổ chức chuyên đề cấp cụm về ứng dụng mô hình lớp học thông minh.

2.2. Tổ CNTT

           Tham gia các Hội nghị tập huấn cốt cán về nội dung triển khai mô hình lớp học thông minh do Phòng GD tổ chức.

           Xây dựng kế hoạch và nội dung tập huấn; trực tiếp báo cáo, bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên trong nhà trường.

Lập sổ theo dõi kết quả bồi dưỡng, sử dụng phòng học thông minh đối với cán bộ, giáo viên và lớp học sinh.

 Quản lý, bảo trì định kỳ hệ thống thiết bị trong phòng học thông minh.

2.3. Tổ chuyên môn

           Tiếp tục mở lớp bồi dưỡng vào các buổi thứ 7 hàng tuần trong sinh hoạt Tổ chuyên môn, rút kinh nghiệm các tiết dạy sử dụng phòng học thông minh.

          Tổ chức đánh giá hiệu quả sử dụng phòng học thông minh 1 lần/học kỳ đối với giáo viên trong tổ và báo cáo BGH, tham mưu kế hoạch bồi dưỡng những hạn chế của giáo viên trong tổ vào kì sau và trong dịp hè kế tiếp.

Xây dựng kế hoạch phân công cho giáo viên cốt cán trong tổ thực hiện thí điểm sử dụng phòng học thông minh tiến tới thực hiện đại trà.

2.4. Giáo viên

 Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các lớp bồi dưỡng, tập huấn về nội dung triển khai mô hình lớp học thông minh

          Thực hiện các nhiệm vụ được phân công về mô hình lớp học thông minh

          Đăng ký và sử dụng phòng học thông minh.

IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

Thời gian

Nội dung công việc

Chỉ đạo và thực hiện

Kết quả

08/2017

- Khảo sát trình độ CNTT - Tập huấn  thiết bị phòng học thông minh cho CBGV

- Phân công giáo viên phụ trách, quản lý phòng học thông minh

BGH, CNTT

và toàn thể cán bộ GV

Phụ trách: Vũ Thị Hằng; Ngô Thị Lương

 

9-/2017

- Chuyển và lắp đặt, bảo trì hệ thống phòng học.

- Thực hiện ứng dụng mô hình lớp học thông minh vào giảng dạy.

- Các GV lớp đăng ký tiết dạy phòng học thông minh.

 BGH, Tổ CNTT

 

GVCN lớp 4 tuổi, lớp 5 tuổi .

(Mỗi GV 2 tiết/tháng)

 

10-12/2017

- Triển khai thực hiện nhân rộng mô hình lớp học thông minh tới các tổ khối CM

- Đánh giá sơ kết việc thực hiện mô hình lớp học thông minh.

BGH - Tổ CM

(Mỗi giáo viên dạy 2 tiết/tháng)

 

01-05/2018

- Tiếp tục triển khai thực hiện nhân rộng mô hình lớp học thông minh.

- Đăng kí tiết dạy sử dụng phòng học thông minh.

- Tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện mô hình lớp học thông minh.

- GVCN lớp 4 tuổi; 5 tuổi

(Mỗi giáo viên dạy 2 tiết/tháng)

 

6/2018

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng CNTT hè 2018.

BGH

 

 

                                                     PHỤ LỤC

      Lớp

Số tiết theo chủ đề

Số tiêt ứng dụng PHTM

Ghi chú

4- 5 tuổi B1

175

35

 

4- 5 tuổi B2

175

35

 

4- 5 tuổi B3

175

35

 

  4- 5 tuổi B3

175

35

 

5- 6 tuổi A1

175

35

 

5- 6 tuổi A2

175

35

 

5- 6 tuổi A3

175

35

 

 

Nơi nhận:

- Bộ phận CNTT-PGD&ĐT (b/c)

- Các tổ chuyên môn( t/h)                     

- Lưu:  VT, Website trường.

 

NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

        ( Đã ký)

   Lê Thị Hạnh

     HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

                  ( Đã ký)

               Lê Thị Lành