Asset Publisher

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin - Năm học: 2016-2017

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin - Năm học: 2016-2017


PHÒNG GD VÀ ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

  TRƯỜNG MÂM NON  YÊN THỌ

 
   

             Số: 53 KH/TrMN

 

                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
                                             

Yên Thọ, ngày 15  tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CNTT NĂM HỌC 2016 - 2017

 

                  Căn cứ Công văn số 2439/SGD&ĐT-VP ngày 27/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017;

              Căn cứ Công văn Số: 925/PGD&ĐT-CNTT ngày 11 tháng 10 năm 2016 của PGD & ĐT Thị xã Đông Triều Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017

            Căn cứ vào tình hình ứng dụng CNTT của nhà trường Trường MN Yên Thọ xây dựng kế hoạch ừng dụng  Công nghệ thông tin  năm học 2016-2017, cụ thể như sau:

         I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

         1. Phân công cán bộ phụ trách CNTT:

         Để triển khai công tác ứng dụng CNTT một cách hiệu quả nhà trường Phân công đồng chí Lê Thị Hạnh phó hiệu trưởng nhà trường phụ trách Công nghệ thông tin và đồng chí Lê Thị Thu Ngà theo dõi triển khai tổ chức các hoạt động ứng dụng CNTT trong toàn trường.

         2. Triển khai  thiết bị CNTT:

         Năm học 2016-2017 nhà trường sử dụng mạng internet cáp quang cung cấp để đảm bảo an toàn đường truyền trên, hệ thống wifi phục vụ trong các lớp học và quản lý toàn trường.

         Trang bị đủ thiết bị CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành: nhà  trường trang bị 05 bộ máy tính, 04 máy in, phục vụ công tác văn phòng; thiết bị của phòng họp trực tuyến phòng học thông minh nhà trường lắp đặt hệ thống camera và âm thanh tại lớp học và trung tâm điều khiển nhà trường phụ vụ quản lý lớp, học sinh qua ID camera và các thiết bị điện tử. tại 2 cơ sở 1 điểm chính Yên Lãng 3 và điểm lẻ Thọ Sơn  nhà trường có máy tính và máy in dùng riêng.

         Trang bị thiết bị CNTT phục vụ dạy - học: Đảm bảo đủ máy tính phục vụ dạy- học tại các điểm trung tâm và điểm lẻ Thọ Sơn số lượng máy tính bảng trong phòng học thông minh. Các phòng máy tính phục vụ dạy học 2 điểm được nối mạng Internet.

         Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh đối với các hệ thống CNTT (phần cứng, phần mềm, website ...). Thường xuyên rà soát, cập nhập thông tin trên website của nhà trường

         Triển khai và tổ chức sử dụng quản lý điều hành ứng dụng vào dạy học của Trung tâm thư viện điện  của trường và ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều tại địa chỉ https://dongtrieu.edu.vn tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và người lao động trong nhà trường  cũng như toàn thể nhân dân trên địa bàn xã.

   3. Ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và triển khai ứng dụng CNTT

*Chỉ tiêu

- Cán bộ quản lý: 100% CBQL sử dụng thành thạo ứng dụng CNTT vào quản lý và điều hành các hoạt động của nhà trường.

- Về giáo viên: 85% giáo viên trở lên biết ứng dụng CNTT vào dạy học, soạn giáo án Onlie, thiết kế bài giảng điện tử; 100% giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi biết khai thác sử dụng phần mềm Kisdmart, Happykid...; Từ 75 -  80% trở lên giáo viên biết sử dụng phòng học thông minh.

- Về nhân viên: 100% nhân viên biết ứng dụng CNTT  vào công tác chuyên môn được phân công như: quản lý các phần mềm kế toán, sử dụng họp thư điện tử...

- Về trẻ: 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi được làm quen với CNTT đặc biệt là phần mềm Kisdmart, Happykid...

        - Tiếp tục triển khai có hiệu quả trang  website của nhà trường và các hệ thống thư điện tử trong ngành GD&ĐT theo Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ GD&ĐT.

         -  Triển khai tốt việc tuyên truyền về Chính quyền điện tử và Trung tâm hành chính công theo hướng dẫn của Sở GDĐT tại Công văn số 2292/SGDĐT-VP ngày 14/9/2016 về việc tiếp tục triển khai tuyên truyền về Chính quyền điện tử và Trung tâm hành chính công; chính quyền điện tử và thủ tục hành chính công của thi xã; các bộ thủ tục hành chính công, báo cáo trực tuyến; hệ thống văn bản pháp quy, chỉ đạo của các cấp; quản lý lịch công tác của Phòng và trường trên Trung tâm Thư viện điện tử của ngành.

         - Tổ chức sử dụng và khai thác có hiệu quả các phần mềm đã được Bộ GD&ĐT tạo cung cấp dùng thống nhất trên toàn quốc

         - Hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục và chống mù chữ, cung cấp tại địa chỉ: http://pcgd.moet.gov.vn.

         - Phần mềm hỗ trợ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non cung cấp tại địa chỉ: http://mamnon.eos.edu.vn.

         - Phần mềm thống kê số liệu quản lý giáo dục cung cấp tại địa chỉ: http://thongke.moet.gov.vn hoặc http://thongke.smas.edu.vn.

         - Hướng dẫn, CB - GV – NV thường xuyên truy cập Trang thông tin điện tử của Cục CNTT (http://e-ict.gov.vn) để cập nhật thông tin và tài nguyên liên quan đến triển khai ứng dụng CNTT toàn ngành.

         4. Ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học:

        - Hướng dẫn giáo viên, khai thác kho bài giảng e-Learning của Bộ GDĐT tại địa chỉ http://elearning.moet.edu.vn nhằm đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, giúp giáo viên tham khảo đổi mới nội dung phương pháp dạy học.

         - Ứng dụng CNTT đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên tự tích hợp CNTT vào từng môn học để nâng cao hiệu quả bài giảng. Giáo viên sử dụng thành thạo phòng học thông minh, phần mềm trình chiếu, kết hợp các phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và phần mềm dạy học. Tránh lạm dụng CNTT trong dạy học hoặc ứng dụng một cách miễn cưỡng, lúng túng.

         - Tổ chức triển khai thực hiện khai thác kho tài nguyên, trung tâm  cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử; cơ sở dữ liệu của trung tâm văn hóa Nhà Trần trên Trung tâm Thư viện - Điện tử của ngành vào dạy học.

         5. Khai thác, sử dụng phần mềm

         - Quán triệt và triển khai Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ GDĐT quy định về sử dụng phần mềm tự do nguồn mở trong các cơ sở giáo dục.

         - Nghiên cứu áp dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở Nukeviet trong việc xây dựng và triển khai website nhà trường.

         6. Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục:

       * Hình thức, phương tiện bồi dưỡng giáo viên:

         - Tham gia các lớp tập huấn của Phòng, của trường tổ chức.

         - Tự học, tự bồi dưỡng.

         - Tham khảo tài liệu.

       - Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Kỹ năng khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý trong nhà trường.

         - Kỹ năng sử dụng phòng học thông minh, soạn duyệt giáo án online, phần mềm trình chiếu, phần mềm hỗ trợ soạn bài giảng tương tác, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo, phần mềm dạy học để đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trên lớp học.

         - Kỹ năng xây dựng bài giảng e-Learning, khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet…

         - Kỹ năng cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản; kỹ năng sửa chữa, khắc phục những hỏng hóc đơn giản của máy tính và thiết bị CNTT; kỹ năng quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị CNTT phục vụ dạy học.

         7. Xây dựng mô hình giáo dục điện tử, trường học điện tử:

   -  Nhà trường xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch.

- CBGV, NV  không ngừng tự học tập bồi dưỡng kiến thức về CNTT và ứng dụng CNTT  vào công việc, vị trí việc làm của mình.

- Tổ chức thao giảng, chuyên đề về ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học.

- Bồi dưỡng cho giáo viên biết cách sử dụng khai thác phần mềm Kisdmart ứng dụng trong hoạt động vui chơi và dạy học. Xây dựng lớp mẫu giáo 5 tuổi A1 làm điểm do cô Vũ Thị Hằng – Phạm Thị Thúy phụ trách.

         - Sử dụng phần mềm quản lý nhà trường trực tuyến, gồm: quản lý hành chính điện tử (e-office), quản lý học sinh, quản lý giáo viên quản lý tài chính, quản lý cơ sở vật chất.

         II. BIỆN PHÁP:

- Tạo điều kiện cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các lớp tập huấn về công nghệ thông tin, cách thiết kế bài giảng điện tử trên phần mềm e-Learning, soạn giáo và duyệt giáo án trực tuyến.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên không ngừng tự học tập bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin và ứng dụng CNTT vào công việc, vị trí việc làm của mình.

- Khuyến khích cán bộ, giáo viên tự nghiên cứu tài liệu bồi dưỡng về tin học. Khai thác hệ thống quản lý, dạy học.

- Động viên khuyến khích giáo viên tham gia cuộc thi "Thiết kế hồ sơ bài giảng e-Learning" và các cuộc thi khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo phát động

- Đầu tư kinh phí ngân sách đầu tư để mua sắm mới máy vi tính và các trang thiết bị phục vụ cho công tác ứng dụng CNTT.

- Liên hệ với Bộ phận kế hoạch tài chính của phòng Giáo dục để được tư vấn, giới thiệu các nhà cung cấp thiết bị đảm bảo đồng bộ. Ký hợp đồng sửa chữa, bảo dưỡng nâng cấp các trang thiết bị hệ thống máy móc, mạng internet, cáp quang để nâng cao hiệu quả sử dụng.

- Thông qua các kỳ họp phụ huynh học sinh, các cuộc họp với ban lãnh đạo thôn, khu đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục và tuyên truyền về khai thác trang website và ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  Đối  với nhà trường:

- Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, dự trù kinh phí, dự kiến nguồn huy động trên cơ sở kế hoạch đã duyệt để thực hiện.

- Giao trách nhiệm cho đ/c Lê Thị Hạnh- phó Hiệu trưởng phụ trách CNTT, tổ trưởng chuyên môn và một giáo viên có kinh nghiệm phụ trách phòng học kidsmart, phòng học thông minh, quản lí và sử dụng một số phần mềm đã được tập huấn, hướng dẫn cho giáo viên biết sử dụng.

- Vận động, tuyên truyên CBGV ứng dụng CNTT vào soạn, giảng, lên lớp, trao đổi thông tin qua mạng Internet.

- Tham mưu hỗ trợ kinh phí cho giáo viên tập huấn các lớp sử dụng và ứng dụng các phần mềm soạn giảng.

- Giao cho đ/c lê Thị hạnh- hó HT nhà trường báo cáo theo kỳ, cuối năm việc thực hiện về bộ phận CNTT PGD&ĐT thị xã.

2. Đối  với chuyên môn nhà trường:

          -  Các tổ trưởng chuyên môn triển khai kế hoạch CNTT đến toàn thể các thành viên trong tổ. Các đ/c Phó HT, TTCM  thường xuyên, đôn đốc GV thực hiện theo kế hoạch.

- Thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên môn thảo luận về phương pháp

 ứng dụng kỹ thuật CNTT.

- Tổ chức duyệt giáo án trên máy đối với giáo viên đăng kí soạn và duyệt giáo án trên hệ thống online.

- Hàng tháng Tổ CNTT đưa tin bài hoạt động, bài chuyên đề của chuyên môn lên Webside của trường. Cụ thể giao cho tổ nhà trẻ, tổ MN ít nhất 01 tháng có 01 tin bài trở lên.

          - Giao cho bộ phận phụ trách CNTT hỗ trợ kịp thời cho công tác giảng dạy và quản lý. Lập kế hoạch đề xuất lãnh đạo mua sắm, bổ sung trang thiết bị để phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy và học tập.

3. Đối với giáo viên:

- Có kế hoạch cụ thể về việc tự học và sử dụng CNTT cho bản thân mình trong quá trình soạn, giảng, kỹ năng sử dụng các thiết bị CNTT.

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn CNTT do phòng GD và chuyên môn trường tổ chức

- Thường xuyên liên hệ với tổ trưởng chuyên môn hướng dẫn và đăng ký

soạn giảng bài giảng điện tử ít nhất 01 hoạt động/tháng để BGH và tổ chuyên môn

dự giờ.

- Giáo viên thường xuyên đưa tin bài, bài giảng, giáo án lên hệ thống website của ngành tại địa chỉ http://e-learning.dongtrieu.edu.vn, truy cập trang thông tin điện tử của ngành để nắm bắt thông tin liên quan đến chuyên môn của mình.

- Tham gia các phong trào thi đua ứng dụng CNTT trong nhà trường và ngành tổ chức.

         Trên đây là kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học năm học 2016-2017 của Trường Mầm non Yên Thọ. Nhà trường yêu cầu CB,GV,NV, các tổ chuyên môn và giáo viên căn cứ kế hoạch này nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận 

- Bộ phận CNTT PGD&ĐT thị xã (Báo/ c);

- CBGVNV trường(thực/h);                      

- Lưu  hồ sơ trường,  CMVT.

                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                   ( Đã ký)

                                               Lê Thị Lành