Asset Publisher

Kế hoạch Triển khai thực hiện lớp học thông minh -Năm học 2016 - 2017

Kế hoạch Triển khai thực hiện lớp học thông minh -Năm học 2016 - 2017


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN YÊN THỌ 

 
   

Số:  25 /KH-TrMN

                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
                                                    

Yên Thọ,  ngày 18  tháng 10  năm 2016

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện lớp học thông minh

Năm học 2016 - 2017

         Căn cứ Công văn số 925/PGD&ĐT-VP ngày 11/10/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017;

Căn cứ  vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017;

 Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường.

Trường Mầm non Yên Thọ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện lớp học thông minh năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung:

            - Góp phần thực hiện đổi mới giáo dục căn bản, toàn diện theo nghị quyết trung ương 8, từng bước đổi mới phương tiện dạy - học hiện nay trong nhà trường.

            - Triền khai mô hình phòng học thông minh giúp cho giáo viên, học sinh trong nhà trường nâng cao kỹ năng sử dụng thành thạo CNTT, kỹ năng tìm kiếm dữ liệu, tài nguyên trên internet, kỹ năng làm việc theo nhóm; có khả năng tối ưu các thiết bị dạy học điện tử, kỹ thuật số với nội dung đa phương tiện.

2. Mục tiêu cụ thể:

            - Cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường có khả năng sử dụng thành thạo máy tính nhằm phát huy tối đa tính ưu việt của các thiết bị dạy học điện tử, kĩ thuật số hiện đại.

            - Giáo viên và học sinh có nhu cầu và thói quen tích cực nâng cao trình độ công nghệ thông tin, tham gia tra cứu thông tin trên internet cũng như nghiên cứu để ứng dụng CNTT.

            - Giáo viên có thể quản lý được học sinh thông qua bục giảng thông minh

- Nâng cao hiệu quả giao tiếp hai chiều giữa giáo viên và học sinh từ đó hiệu quả công tác dạy - học từng bước nâng lên.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Xây dựng các điều kiện thiết yếu cho phòng học thông minh:

            - Xây dựng 01 phòng học thông minh với hệ thống thiết bị trong phòng học bao gồm:

+ Bục giảng thông minh: Máy tính, máy chiếu Projector, bảng tương tác, thiết bị âm thanh, thiết bị Wifi nội bộ và các thiết bị khác.

            + Máy tính bảng: 06 chiếc (đã được cài đặt phần mềm)

            - Hệ thống cơ sở vật chất khác phục vụ lớp học: Kho tài nguyên, hệ thống tranh ảnh phục vụ học tập ...      

2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn:

            Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn nội dung triển khai mô hình lớp học thông minh cho toàn thể giáo viên và học sinh.

III. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP:

1. Nội dung:

            - Xây dựng điều kiện thiết yếu về CSVC cho 01 phòng học thông minh.

            - Tham dự các hội nghị tập huấn do Phòng GD&ĐT tổ chức về triển khai mô hình lớp học thông minh.

            - Tổ chức các hội nghị tập huấn về triển khai mô hình lớp học thông minh cho cán bộ, giáo viên, học sinh.

            - Triển khai thực hiện mô hình lớp học thông minh từ hình thức thí điểm đến nhân rộng.

            - Đánh giá rút kinh nghiệm.

2. Biện pháp thực hiện:

2.1. Ban giám hiệu nhà trường:

*/ Hiệu trưởng:

            - Chỉ đạo chung, xây dựng kế hoạch Triển khai thực hiện mô hình lớp học thông minh Năm học 2016 - 2017

            - Tiếp tục mua sắm thiết bị CNTT cho 01 phòng học thông minh với đầy đủ các thiết bị thiết yếu cần, đủ cho phòng học thông minh.

            - Kiểm tra đánh giá việc thực hiện.

            */ Giao nhiệm vụ cho các Phó Hiệu trưởng:

            - Giao cho đ/c lê Thị Hạnh- Phó Hiệu trưởng phụ trách chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn cho lực lượng giáo viên cốt cán và học sinh lớp thuộc đối tượng khá, giỏi làm nòng cốt để tiến tới nhân rộng mô hình lớp học thông minh trong nhà trường.

- Tổ chức cho giáo viên tham gia học tập các lớp bồi dưỡng về những kiến thức cần thiết và khả năng sử dụng phòng học thông minh do PGD tổ chức và tại trường do tổ CNTT tự bồi dưỡng. Chỉ đạo bồi dưỡng cho Gv 5 tuổi sử dụng thành thạo khi thực hiện. Xây dựng kế hoạch và nội dung tập huấn; trực tiếp báo cáo, bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường.

            - Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo từng tháng, triển khai thực hiện có theo dõi, quản lí, đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời.

            - Có kế hoạch quản lý, thường xuyên bảo trì hệ thống thiết bị trong phòng học luôn hoạt động hiệu quả.

            - Lập sổ theo dõi kết quả bồi dưỡng, sử dụng phòng học thông minh đối với cán bộ, giáo viên và lớp học sinh.

            - Quản lý, bảo trì định kỳ hệ thống thiết bị trong phòng học thông minh.

*/ Giao đ/c Bùi Thị Hương- PHT phụ trách khối 5 tuổi:

            - Phối kết hợp với đ/c lê Thị Hạnh- PHT xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng tháng, kế hoạch quản lý phòng học

            - Bồi dưỡng GV để thực hiện một cách thành thạo

2.3. Tổ chuyên môn:

            - Tiếp tục mở lớp bồi dưỡng vào các buổi thứ 7 hàng tuần trong sinh hoạt Tổ chuyên môn, rút kinh nghiệm các tiết dạy sử dụng phòng học thông minh.

            - Tổ chức đánh giá hiệu quả sử dụng phòng học thông minh 1 lần/học kỳ đối với giáo viên trong tổ và báo cáo BGH, tham mưu kế hoạch bồi dưỡng những hạn chế của giáo viên trong tổ vào kì sau và trong dịp hè kế tiếp.

            - Xây dựng kế hoạch phân công cho giáo viên cốt cán trong tổ thực hiện thí điểm sử dụng phòng học thông minh tiến tới thực hiện đại trà.                 

2.4. Giáo viên:

- Thực hiện mô hình lớp học thông minh. Triển khai mô hình lớp học đối với các lớp 5 tuổi, Gv 4,3 tuổi biết thực hiện

            - Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các lớp bồi dưỡng, tập huấn về nội dung triển khai mô hình lớp học thông minh

            - Thực hiện các nhiệm vụ được phân công về mô hình lớp học thông minh. 100% GV lớp 5 tuổi thực hiện tốt, thành thạo. Dự giờ giáo viên thực hiện

            - Đăng ký và sử dụng phòng học thông minh. Có trách nhiệm bảo quản trang thiết bị phòng học khi thực hiện

            Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện mô hình lớp học thông minh năm học 2016-2017. Yêu cầu các đồng chí CBGV trường nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

-Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều(b/c);

- CBGV trường (t/h);

-Lưu hồ sơ trường, VT.

 

 

                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                ( Đã ký)

                                                           Lê Thị Lành