Asset Publisher

Lịch công tác tháng 01 năm 2018

Lịch công tác tháng 01 năm 2018

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2017 và phương hướng
nhiệm vụ tháng 01/2018


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

Số:  35 /TB-TrMN

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Yên Thọ, ngày 30 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2018

 

*/Trọng tâm

        - Tổng kết lớp thực hành sư phạm mầm non tại chức Đông Triều

         - Trang trí sắp xếp lớp mừng Đảng-Mừng xuân  năm 2018

*/Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

1

Trực tết dương lịch

Hiệu trưởng

NV Văn thư

2

Giao ban BGH nhà trường

 

Ban giám hiệu

3

Họp Ban chấp hành Đảng bộ xã Yên Thọ

 

Đ/c Lê Thị Lành

4

Kết nạp 03 đồng chí Đảng viên

 

Đảng viên Chi bộ

5

Họp nông thôn mới xã Yên Thọ

 

Hiệu trưởng

6

Tập hợp ký duyệt hồ sơ chuyên môn

 

Ban giám hiệu

8-12

Kiểm tra các sơ sở tư thục và nhóm trẻ trên địa bàn xã Yên Thọ

-CSTT Thanh Huyên

-CSTT  Việt Hà

-CSTT Long Phương

-CSTT Thảo Nguyên

Ban giám hiệu

15-18

Thu thập hồ sơ kiểm định chất lượng

 

19

Dự giờ kiểm tra nội bộ đồng chí An

Lê Thị Hạnh

Nguyễn T Hương

Phạm Thị Phượng

22

Dự giờ kiểm tra nội bộ đồng chí Mai

Lê Thị Lành

Bùi Thị Hương

23-26

Rà soát CSVC các điểm trường, có kế hoạch cải tạo sửa chữa CSVC còn bất cập, chưa đảm bảo

 

Giao cho các đ/c Phó Hiệu Trưởng

29-31

Dự giờ kiểm tra đột xuất một số hoạt động các nhóm lớp và các cơ sở tư thục và nhóm trẻ gđ trên địa bàn xã

Ban giám hiệu

 

31

Chiều: Họp xét thi đua cuối tháng

Ban giám hiệu

 

Nơi nhận:

- BGH,GV,NV(t/h);

- Cổng TTĐT, Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

( Đã ký)

 

 

 

  Lê Thị Lành