Asset Publisher

Lịch công tác tháng 04/2015

Lịch công tác tháng 04/2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

Số:06 /TB-TrMN

                                  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                            Đông Triều, ngày 29  tháng 3  năm 2015

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4-2015

 

*/Trọng tâm

- Tổ chức hội khỏe bé mầm non năm học 2014-2015

- Chào mừng ngày 30/4 giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.

*/Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

1

Dự Hội khỏe bé mầm non năm học 2014-2015 của trường MN Hồng Thái Đông

 

Hiệu trưởng – Phó Hiệu trưởng Bùi Hương

2

Kiểm tra hồ sơ Kiểm định chất lượng nhóm 3

Hiệu trưởng

3

Dự Hội khỏe bé mầm non năm học 2014-2015 của trường MN Hồng Thái Tây

 

Họp giao ban Hiệu trưởng tại PGD

 

 Dương T Tâm –PHT

 

Hiệu trưởng

4

Hội thảo lớp học thông minh tại Trung tâm tổ chức Huy Hoàng

Hiệu phó CM, Tổ trưởng chuyên môn

4,6

Kiểm tra, duyệt hồ sơ ăn bán trú

Hiệu trưởng

NV Kế toán

7-8

Duyệt hồ sơ giáo viên

Hiệu trưởng

9

Dự Hội khỏe bé mầm non năm học 2014-2015 của trường MN Yên Đức

Hiệu trưởng – Phó Hiệu trưởng Bùi Hương

10

Nhà trường ổ chức  Hội khỏe bé mầm non năm học 2014-2015

CB,GV,NV, học sinh, GSTT

 

11,13

Duyệt hồ sơ giáo viên

Hiệu trưởng

14

Hội nghị trực tuyến tại Đảng bộ xã Yên Thọ

Đảng viên

15-17

Kiểm tra kiểm định chất lượng Nhóm 2

Nhóm 1

20

Tiếp xúc Đại biểu Quốc hội tại hội trường UBND TX Đông Triều

Hiệu trưởng, GV, CTCĐ

21-26

Duyệt hồ sơ giáo viên

Hiệu trưởng

27

Họp thi đua cuối tháng

Ban thi đua

28-30

Nghỉ ngày lễ

CB,GV,NV

 

Nơi nhận:

- BGH,GV,NV(t/h);

- Cổng TTĐT, lưu VT.

                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                              ( Đã ký)

 

                                                                           Lê Thị Lành