Asset Publisher

QUYẾT ĐỊNH “Về việc Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Trường Mầm non Yên Thọ” Năm học 2015-2016

QUYẾT ĐỊNH “Về việc Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Trường Mầm non Yên Thọ” Năm học 2015-2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

           Sô: 18 /QĐ-TrMN

                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                        Yên Thọ, ngày 03  tháng  8  năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

"Về việc Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Trường Mầm non Yên Thọ"

Năm học 2015-2016

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

 Căn cứ Điều lệ Trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30 tháng 12 năm 2010 ( tại điều 19)

Căn cứ nhu cầu thực tế của nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2015-2016 của Trường Mầm non Yên Thọ gồm có các ông (bà)  có tên sau:

  1. Bà Lê Thị Lành  - Hiệu trưởng  - Chủ tịch Hội đồng
  2. Bà: Hoàng Thị Nhạn- Phó Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng

     3. Mời các ông(bà) Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn chi đoàn, tổ trưởng tổ mẫu giáo làm thành viên hội đồng.

  Điều 2: Hội  đồng thi đua khen thưởng thực hiện đúng chức năng của mình theo quy đinh tại Điều lệ trường mầm non hiện hành.

  Điều 3:  Các ông (bà) có tên trong danh sách tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, Hồ sơ TĐKT               

                                         HIỆU TRƯỞNG

                                              ( Đã Ký)

                                             Lê Thị Lành