Asset Publisher

QUYẾT ĐỊNH V/v phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên Năm học 2015-2016”

QUYẾT ĐỊNH V/v phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên Năm học 2015-2016”


PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ 

 

 
   

Số:  18 /QĐ-TrMN

               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
                            

              Yên Thọ, ngày 03  tháng 08  năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên

 Năm học 2015-2016"

                      

                        HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

        Căn cứ vào Điều lệ trường Mầm non( Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng;

Căn cứ vào nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2015- 2016;

Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGD ĐT-BNV ngày 16/3/2015 Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định múc số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

Căn cứ vào năng lực công tác của giáo viên.

          Xét tình hình thực tế của Trường Mầm non Yên Thọ.

                                                                                       QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2015-2016 của Trường Mầm non Yên Thọ  gồm các đồng chí( có danh sách kèm theo)

Điều 2: Các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên lao động được hưởng mọi chế độ chính sách quy định hiện hành.

 Điều 3. Các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                               

Nơi nhận

- Phòng GD& ĐT Đông Triều(b/c);

- Như điều 3(t/h) ;

- Lưu VT.

                                    HIỆU TRƯỞNG

                                           ( Đã Ký)

                                      Lê Thị Lành

                                   

 

 

 

 

 

 

 

       PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

                                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

                                             Yên Thọ, ngày 03  tháng 08  năm 2015

 

DANH SÁCH

Phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường

Mầm non Yên Thọ - Năm học 2015-2016

(Kèm theo Quyết định số 18 /QĐ-TrMN ngày 03  tháng  8  năm 2015)

STT

HỌ TÊN

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1

Hiệu trưởng

Đ/c Lê Thị Lành

-Chỉ đạo quản lý chung toàn trường

- Trực tiếp điều hành các lĩnh vực:

+ Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục từng năm học; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện

+Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường, nhà trẻ, bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó, đề xuất các thành viên của Hội đồng trường

+Phân công quản lý, đánh giá xếp loại, tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển khen thưởng, phê duyệt kết quả đánh giá trẻ theo các nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em do BGD quy định.

+ Quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, tài sản nhà trường

+ Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường

+ Tham gia giáo dục 2 giờ trong 1 tuần

+ Thực hiện XHH giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

-Tham gia sinh hoạt tại tổ văn phòng.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

2

Phó Hiệu trưởng 1

Dương Thị Tâm

-Phụ trách chuyên môn khối lớp 4-5  tuổi, Phụ trách kiểm tra về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi của nhóm, lớp 4-5 tuổi.

- Phụ trách PCGDMN trong toàn xã.

-Chỉ đạo viết tin bài tổ MG đăng trên trang chủ mỗi tháng ít nhất 1 tin bài.

-Phụ trách tư thục Thanh Huyên:  hướng dẫn chuyên môn, giúp đỡ GV kiến thức về Phòng tránh tai nạn thương tích, kĩ năng sống, kiểm tra dự giờ giáo viên...

-Tham gia giáo dục 4 giờ trong 1 tuần.

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn tổ Mẫu giáo.

- Trực tại điểm Thọ Sơn.

3

Hiệu phó 2

Hoàng Thị Nhạn

 

- Phụ trách công tác ứng dụng CNTT trong nhà trường, lập kế hoạch triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT trong nhà trường. Kiểm duyệt đăng bài

-Chỉ đạo viết tin bài đăng trên trang chủ mỗi tháng ít nhất 2 tin bài. Phụ trách phần mềm kiểm định chất lượng.

-Phụ trách VHVN-TDTT. Các phong trào thi đua. Phụ trách thi đua khen thưởng, phần mềm thi đua. Phụ trách các phong trào, hội thi do ngành, địa phương phát động. Phụ trách phân công tổ chức các hội nghị lễ hội.

- Phụ trách chung về cơ sở vật chất

-  Tham gia giáo dục 4 giờ trong 1 tuần

- Tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn Nhà trẻ. Phụ trách khối nhóm lớp nhà trẻ, khối lớp tuổi, 3-4 tuổi.

-Phụ trách tư thục Việt Hà:  hướng dẫn chuyên môn, giúp đỡ GV kiến thức về Phòng tránh tai nạn thương tích, kỹ năng sống, kiểm tra dự giờ giáo viên.....

- Trục tại điểm Xuân Quang, Yên Sơn

4

Hiệu phó 3

Bùi Thị Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Phụ trách chỉ đạo chuyên môn khối lớp 5-6 tuổi: phụ trách hướng dẫn GVcác loại hồ sơ, sổ sách, kí duyệt sổ chuyên môn hàng tuần, tháng, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn.

- Tham gia giáo dục 4 giờ trong 1 tuần

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn  tổ MG.

-Phụ trách mảng nuôi dưỡng, hồ sơ bán trú: ba bước thực hiện hướng dẫn của trung tâm YTDP huyện, sổ tính thực đơn, thiết lập dưỡng chất hàng ngày(tính theo chương trình phần mền nutrikidt,

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo phòng chống các dịch bệnh cho trẻ, chỉ đạo theo dõi KSK, phương án đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường học.  

-Phụ trách tư thục Long Phương:  hướng dẫn chuyên môn, giúp đỡ GV kiến thức về Phòng tránh tai nạn thương tích, kỹ năng sống kiểm tra dự giờ giáo viên....

- Trực tại điểm Yên Lãng.

- Phối kết hợp công đoàn phụ trách thăm hỏi ốm đau, các cuộc vận động quỹ do ngành, địa phương kêu gọi.

5

Tổ trưởng chuyên môn nhà trẻ

Nguyễn Thị Sinh

Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học

-Tổ chức SHCM định kì ít nhất 2 tuần một lần

-Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá chất lượng hiệu quả giáo viên trong tổ, quản lý, sử dụng tài liệu đồ dùng đồ chơi, thiết bị giáo dục các thành viên trong tổ theo kế hoạch nhà trường

- Tham gia đánh giá xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp GVMN

- Đề xuất khen thưởng kỉ luật giáo viên

-Kí duyệt giáo án giáo viên của tổ

 

5

Tổ phó chuyên môn nhà trẻ

Nguyễn Thị An.

Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học

-Tổ chức SHCM định kì ít nhất 2 tuần một lần

-Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá chất lượng hiệu quả giáo viên trong tổ, quản lý, sử dụng tài liệu đồ dùng đồ chơi, thiết bị giáo dục các thành viên trong tổ theo kế hoạch nhà trường

- Tham gia đánh giá xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp GVMN

- Đề xuất khen thưởng kỉ luật giáo viên.  

6

Tổ trưởng chuyên môn mẫu giáo

Vũ Thị Hằng

Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học

-Tổ chức SHCM định kì ít nhất 2 tuần một lần

-Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá chất lượng hiệu quả giáo viên trong tổ, quản lý, sử dụng tài liệu đồ dùng đồ chơi, thiết bị giáo dục các thành viên trong tổ theo kế hoạch nhà trường

- Tham gia đánh giá xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp GVMN

- Đề xuất khen thưởng kỉ luật giáo viên

- Kí duyệt giáo án giáo viên của tổ.

 

6

Tổ phó chuyên môn mẫu giáo

Phạm Thị Phượng

Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học

-Tổ chức SHCM định kì ít nhất 2 tuần một lần

-Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá chất lượng hiệu quả giáo viên trong tổ, quản lý, sử dụng tài liệu đồ dùng đồ chơi, thiết bị giáo dục các thành viên trong tổ theo kế hoạch nhà trường

- Tham gia đánh giá xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp GVMN

- Đề xuất khen thưởng kỉ luật giáo viên

- Kí duyệt giáo án giáo viên của tổ.

          NHIỆM VỤ CHUNG ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN

 

a. Nhân viên cấp dưỡng:

- Thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoach và sự phân công của Ban giám hiệu nhà trường

- Thực hiện quy chế chuyên môn nghề nnghiệp và chấp hành nội quy của nhà trường

- Đảm bảo an toàn cho trẻ trong ăn uống và sinh hoạt tại nhà trường, tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến ăn uống cho trẻ, đảm bảo

 

không để sảy ra ngộ độc thức ăn đối với trẻ

- Trau rồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự uy tín của bản thân và nhà trường

- Tự rèn luyện sức khoẻ

- Thực hiện các nghĩa vụ công nhân, cac quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng

- Không xúc phạm danh dự nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp

- Không xuyên tạc nội dung giáo dục

- Không bỏ giờ, bỏ buổi, không nhờ người khác làm  thay nếu không được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường, ra vào trường phải khóa cổng 

- Đối xử công bằng với trẻ

- Không bớt xén khẩu phần ăn của trẻ, không làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ

 

Nhân viên VT-HC

-Tổ phó tổ Văn phòng

     Đỗ Thị Quyên

-Theo dõi công văn đi, đến, chuyển công văn đến B/c

Hiệu trưởng

- Soạn thảo văn bản

- Phụ trách quản lí trang website, các văn bản và dữ liệu phục vụ trường học trên trang thông tin nhà trường.

- Thực hiện các chương trình hội nghị trực tuyến do ngành  tổ chức để cán bộ, GV,NV theo dõi

- Viết và đăng các tin bài trên trang

- Lưu giữ hồ sơ nhà trường

- Thủ quỹ trường

- Tham gia sinh hoạt tổ văn phòng

- Phụ trách phần mềm Emis.

- Hỗ trợ PHT 2 phụ trách phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác đuwọc Hiệu trưởng giao

 

Nhân viên y tế

Lê Thị Thu Ngà

- Quản lí chăm sóc sức khỏa trẻ

+ xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kì và phân loại sức khỏe cho trẻ

+ Theo dõi tình hình sức khỏe trẻ, thông báo định kì, khi cần thiết cho cha mẹ trẻ

+ Đo chiều cao cân nặng, theo dõi sự pt của trẻ

+ Thực hiện sơ, cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ. Phối hợp với cơ sở y tế xã trong việc chăm sóc, điều trị trẻ em mắc bệnh

+ Tham gia hướng dẫn giáo dục vệ sinh cá nhân, môi trường cho trẻ em, cùng xây dựng thực đơn và khẩu phần ăn đảm bảo dinh dưỡng hợp lý

- Truyền thông giáo dục sức khỏe trẻ em.

- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ

-Xây dựng kế hoạch, kiểm tra đảm bào an toàn thực phẩm, dinh dưỡng.

- Phụ trách kiểm tra VSATTP. Phụ bếp các ngày thứ 2,4,6. trong tuần.

- Tham gia sinh hoạt tổ văn phòng.

- Thực hiện Quyết định phân công của Hiệu trưởng

 

Nhân viên kế toán

Tổ trưởng tổ văn phòng

Nguyễn Thị Thảo

Phụ trách phần mềm Pmiss

Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán

Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán:

Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách liên quan đến công tác tài chính theo quy định của pháp luật. Tham gia hội đồng tư vấn, kiểm kê thanh lý tài sản…, và các hoạt động tổ chức đoàn thể trong Nhà trường. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao

- Phụ trách  hồ sơ bán trú trường.

- Tham gia sinh hoạt tổ văn phòng.

Nhiệm vụ chung đối với giáo viên

     - Bảo vệ an toàn về sức khoẻ tính mạng của trẻ trong thời gian trẻ ở nhà trường, nhà trẻ.

- Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em trong chương trình giáo dục mầm non: Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục; tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ; đánh giá và quản lí trẻ; chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường, đoàn thể  trong thời gian dạy hè

- Trau rồi đạo đức,giữ gìn phẩm chất , danh dự uy tín nhà giáo , gương mẫu thương yêu trẻ, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ; Bảo vệ các quyền và  lợi  ích chính đáng của trẻ, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp

- Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ cho cha mẹ trẻ, chủ động phối kết hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em

- Giáo viên tự rèn luyện sức khoẻ. Thực hiện đúng nội quy, quy tắc ứng xử của nhà trường. Đi làm đúng giờ. Không bỏ giờ, bỏ buổi trông giữ trẻ, không nhờ người khác trông thay nếu không được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường

- Phân công giáo viên gắn với trách đối với lớp, đối với học sinh. Chịu trách

nhiệm về an toàn tính mạng của trẻ khi phụ huynh gửi con tại lớp, trường do mình chủ nhiệm hoặc khi được phân công trông thay theo sự điều động của nhà trường.

- Thực hiện các nghĩa vụ công nhân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng

- Thực hiện theo đúng chương trình, tuyệt đối không được dạy trẻ trước chương trình, không được dạy thêm trẻ ở nhà khi chưa được sự cấp phép của các cấp lãnh đạo, ra vào cổng trường phải khóa cổng.

 

STT

Họ và tên

Sĩ số giao

Nhiệm vụ phân công

Ghi chú

1

 Vũ Thị Hằng

 32

5 tuổi A1- điểm trung tâm Yên Lãng 3.

 

2

Ngô Thị Lương

 

3

Đỗ Thị Hương

32

5 tuổi A2 - điểm trung tâm Yên Lãng 3

 

4

Nguyễn Thị Luyện

 

5

Phạm Thị Phượng

29

4-5 tuổi B1- điểm trung tâm Yên Lãng 3

 

6

Trần Thị Loan

 

7

Bùi Ngọc Anh

26

3-4 tuổi điểm trung tâm Yên Lãng 3

 

8

Trịnh Thị Biên

 

9

Đỗ Thị Thuyến

16

Nhóm trẻ D1 điểm lẻ 1 Xuân Quang(13-24 tháng tuổi)

 

10

Phạm Thị Liên

11

Nguyễn T Sông Hương

28

Lớp 4-5 tuổi điểm lẻ 1 Xuân Quang

 

12

Ngô Thanh Thủy

 

13

Phạm Thị Thúy

32

5 tuổi A3 – Điểm lẻ 2 Thọ Sơn

 

14

Ngô Thị Trang

 

15

Nguyễn Thị Dung

32

5 tuổi A4 – Điểm lẻ 2 Thọ Sơn

 

16

Đỗ Thị Trang

 

17

Nguyễn Thùy Linh

36

3-4 tuổi B3 – Điểm lẻ 2 Thọ Sơn

Thiếu 01 giáo viên

18

Bùi Thị Hợi

Nghỉ TS tháng 10 đi làm.  

19

Hoàng Thị Thu Nga

  24

2 tuổi D2 – Điểm lẻ 2 Thọ Sơn

             (13-24 tháng tuổi)

Nghỉ TS tháng 2 đi làm.

20

Đào Thị Hồng A

 

21

Nguyễn Thị An

 

22

Vũ Thị Hường

28

4-5 tuổi B3 – Điểm lẻ 3 Yên Sơn

 

 

23

Hà Minh Nghĩa

 

24

Trần Thị Biên

24

2 tuổi D3 – Điểm lẻ 3 Yên Sơn

            (13-24 tháng tuổi)

Thiếu 01 GV

25

Nguyễn Thị Sinh

 

26

Nguyễn Ánh Nguyệt

176

Nhân viên cấp dưỡng điểm Thọ Sơn

 

27

Đào Thị Hồng B

163

Nhân viên cấp dưỡng điểm trung tâm Yên Lãng

 

 

 

339