Asset Publisher

Quyết định V/v Thành lập Ban Chỉ đạo thực tập tập trung khối CĐSP sư phạm năm thứ 3 năm học 2017-2018

Quyết định V/v Thành lập Ban Chỉ đạo thực tập tập trung khối CĐSP sư phạm năm thứ 3 năm học 2017-2018


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

 

 
 

 

 

 

Số:  34/QĐ -TrMN                          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

      Yên Thọ, ngày 09 Tháng 02  năm 2018

                                                       

                                                      QUYẾT ĐỊNH

"V/v Thành lập Ban Chỉ đạo thực tập tập trung khối CĐSP sư phạm năm thứ 3 năm học 2017-2018"

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

       Căn cứ vào Điều lệ trường Mầm non (Ban hành kèm theo Văn bản số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng;

             Căn cứ vào Kế hoạch số 91 /KH-SPMN  ngày 28 tháng 01 năm 2018 của Trường ĐHHL Kế hoạch về thực tập tập trung khối CĐSP năm thứ 3 năm học 2017-2018

  Căn cứ vào năng lực, phẩm chất của giáo viên.

 QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1. Nay thành lập Ban Chỉ đạo thực tập tập trung khối CĐSP năm thứ 3 năm học 2017-2018 tại Trường Mầm non Yên Thọ năm học gồm các ông(bà) có tên sau:

1. Trưởng ban: Bà: Lê Thị Lành   - Hiệu trưởng.

2. Phó trưởng ban:

            - Bà: Bùi Thị Hương  - Phó Hiệu trưởng;

  - Bà: Lê Thị Hạnh - Phó Hiệu trưởng

  - Bà: Nguyễn Thị Hương- Phó Hiệu trưởng;

3.Các uỷ viên:

- Bà: Phạm Thị Thúy

Giáo viên lớp 5 tuổi A1

Giáo viên lớp 5 tuổi A1

- Bà: Vũ Thị Hằng                                                                                                                    

- Bà  Ngô Thị Lương  

Giáo viên lớp 4 tuổi B1

- Bà:  Phạm Thị Phượng

Giáo viên lớp 3 tuổi C1

-Bà Nguyễn Thị Sông Hương

Giáo viên lớp 3 tuổi C2

-Bà Hoàng Thị Nhàn

Giáo viên lớp 4 tuổi B2

-Bà Bùi Ngọc Anh

Giáo viên lớp 4 tuổi B2

-Bà Đỗ Thị Hương

Giáo viên lớp 5 tuổi A2

          Điều 2. Ban Chỉ đạo thực tập sư phạm có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức các nội dung thực hành sư phạm tập trung theo kế hoạch, chỉ đạo thực hiện tốt đợt thực hành sư phạm, kiểm tra, đánh giá, xếp loại kết quả thực tập sư phạm cho sinh viên theo đúng quy định.

        Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban chỉ đạo thực hành sư phạm tự giải thể khi đợt thực tập cuối khóa kết thúc. 

         Điều 3. Các tổ chuyên môn, bộ phận có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận

- Các ông(bà) có tên tại điều 1(t/h); 

- Lưu:VT.

 

              HIỆU TRƯỞNG

                   (Đã ký)

 

                   

                                                                                                                                     Lê Thị Lành