Xuất bản thông tin

Trường MN Yên Thọ tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho trẻ ở trường, lớp và các CSTT trên đại bàn xã Yên Thọ sau Tết 2018

Trường MN Yên Thọ tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho trẻ ở trường, lớp và các CSTT trên đại bàn xã Yên Thọ sau Tết 2018

Để thực hiện tốt công tác quản lý, đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong thời gian ở trường, lớp sau tết năm 2018. Trường Mầm non Yên Thọ yêu cầu các đồng chí Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trường. Các cơ sở tư thục (CSTT) Việt Hà, Thanh Huyên, Long Phương, Thảo Nguyên thực hiện một số nội dung sau:


PHÒNG GD&ĐT THỊ Xà ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 39/TrMN

  Về việc Yên Thọ tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho trẻ ở trường, lớp và các CSTT trên đại bàn xã Yên Thọ sau Tết 2018

 

 Yên Thọ, ngày 24 tháng 02  năm 2018

                                                         

            Kính gửi:   - Các đồng chí CBGVNV trường

                               -  Các cơ sở tư thục trên địa bàn xã Yên Thọ  

 

         Để thực hiện tốt công tác quản lý, đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong thời gian ở trường, lớp sau tết năm  2018. Trường Mầm non Yên Thọ yêu cầu các đồng chí Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trường. Các cơ sở tư thục (CSTT) Việt Hà, Thanh Huyên, Long Phương, Thảo Nguyên thực hiện một số nội dung sau:

      1.Về công tác tham mưu cho UBND phường, xã

      1.1. Phát triển, duy trì trẻ đến trường lớp, quan tâm đến việc chăm sóc, giáo dục trẻ, an toàn của trẻ, nhà trường phải luôn là địa chỉ đáng tin cậy cho nhân dân và phụ huynh gửi trẻ

          Khuyến khích và tạo điều kiện để các cơ sở tư thục trên địa bàn xã đầu tư xây dựng và phát triển chất lượng cao trên cơ sở đảm bảo công tác chăm sóc và giáo dục trẻ.

       1.2. Xây dựng kế hoạch, tăng cường nguồn kinh phí, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm, bổ sung trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nhằm đảm bảo các điều kiện thực hiện nhiệm vụ GDMN; Cải tạo cơ sở vật chất các phòng học dãy sau các phòng tại điểm Thọ Sơn trong thời gian tới.

     1.3. Xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, gắn với thực hiện Đề án 25 của tỉnh; thực hiện đúng đủ, kịp thời các chính sách của nhà nước, của tỉnh đối với đội ngũ. Yêu cầu các đồng chí Phó Hiệu Trưởng phụ trách điểm trường, nhóm lớp trực tại điểm phụ trách hàng ngày(Đ/c Nguyễn Hương trực tại điểm Yên Sơn, Đ/c Hạnh trực tại Thọ Sơn, đ/c Bùi Hương trực tại điểm Yên Lãng), các đồng chí PHT phụ trách quản lý các cơ sở tư thục trên địa bàn xã cần chủ động rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách hiện hành đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em để điều chỉnh, bổ sung chính sách nhằm phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.      

     1.4. Giao cho các đồng chí Phó Hiệu Trưởng phụ trách các cơ sở tư thục trên đại bàn xã có trách nhiệm  giúp đỡ, hướng dẫn về chuyên môn, quản lý các cơ sở MN tư thục trên địa bàn, tăng cường công tác tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường trong việc quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở MN tư thục, báo cáo lãnh đạo UBND xã, lãnh đạo PGD theo báo cáo thường kỳ đúng quy định

       - Chỉ đạo giáo viên, nhân viên trường, các cơ sở tư thục(CSTT) dạy trẻ tự kỷ, khuyết tật, đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ ở trường lớp. Kiên quyết xử lý khi phát hiện các CSTT, cá nhân giáo viên, nhân viên vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non.

       1.5. Tiếp tục tham mưu có hiệu quả cho UBND  xã có các giải pháp tích cực để tăng tỷ lệ huy động trẻ ra lớp; duy trì, giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi trên địa xã.

       2. Công tác chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ

       2.1. Tiếp tục triển khai đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị 505/CT-BGDĐT ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục; tổ chức quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường, các CSTT trên đại bàn xã các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thị xã, ngành về nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn cho trẻ.

      2.2. Trang bị đủ các thiết bị cần thiết theo quy định của Luật phòng cháy chữa cháy; tổ chức thực hiện đúng các nội quy, quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Giao cho các đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách điểm trường, phụ trách CSTT  chỉ đạo Gv thường xuyên kiểm tra bình chữa cháy, tập huấn cho Gv tổ, Gv trường và các CSTT  cách phòng và chữa cháy. tập huấn chuyên môn về đảm bảo an toàn phòng TNTT cho trẻ, cách xử lý ban đầu và phòng TNTT cho trẻ

       Khuyến khích các cơ sở MN tư thục thuộc khu vực thuận lợi; phụ huynh có nhu cầu lắp đặt hệ thống camera tại các nhóm, lớp để hỗ trợ giám sát hoạt động trong nhà trường;  các cơ sở MN tư thục

      Thực hiện nghiêm túc về đảm bảo VSATTP trong trường , CSTT  theo quy định. Đảm bảo việc ăn chín uống sôi để ấm cho trẻ. Đảm bảo an toàn các bếp ăn. Giao cho các đồng chí Phó Hiệu Trưởng phụ trách điểm trường thường xuyên kiểm tra CSVC không đảm bảo, phát hiện kịp thời báo cáo về Hiệu trưởng. Đối với các CSTT trên đại bàn xã: Cần rà soát CSVC cơ sở mình: Hàng rào, đồ chơi, sân chơi, phòng vệ sinh, lớp học….sao cho đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ.

       2.3. Xây dựng báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo việc triển khai thực hiện Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích. Giao cho các đồng chí Phó Hiệu trưởng hàng ngày phải kiểm tra các điểm mình phụ trách về CSVC, các điều kiện học tập của cô và trẻ,  kịp thời phát hiện các yếu tố nguy cơ mất an toàn cho trẻ và đề xuất có giải pháp khắc phục. Giao các đồng chí Phó Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch chuyên môn, chỉ đạo cụ thể tới giáo viên, nhân viên về việc đảm bảo an toàn cho trẻ tại trường lớp, hướng dẫn giáo viên cách xử lý các dị vật ban đầu, phòng tránh TNTT….

        2.4. Giao cho các đồng chí Phó Hiệu trưởng cùng phối hợp tăng cường hoạt động tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ  giáo viên trường, CSTT các nội dung sau:

      - Đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm, tình thương yêu đối với trẻ;

      - Xây dựng môi trường, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo quan điểm " Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm".

      - Kỹ năng giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình cho cán bộ quản lý, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn; kỹ năng tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ cho đội ngũ giáo viên, đặc biệt quan tâm bồi dưỡng cho giáo viên, nhân viên mới vào nghề.

       - Cách phòng tránh TNTT cho trẻ, cách xử lý TNTT nếu có

        - Trực tại các điểm trường để bao quát, hướng dẫn giáo viên, nhân viên làm tốt nhiệm vụ. mỗi ngày dành thời gian 01-3 giờ để cùng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác thực tập tại trường

        2.5. Chủ động chuẩn bị các điều kiện để thực hiện hiệu quả chương trình GDMN, ưu tiên nguồn nguyên liệu mở, nguyên liệu sẵn có tại địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu vui chơi và học tập của trẻ.

       2.6. Đẩy mạnh các hoạt động trao đổi, chia sẻ, tham quan học tập điển hình về thực hiện chương trình GDMN. Chỉ đạo và quản lý chặt chẽ việc thực hiện chương trình GDMN từ khâu xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch chủ đề/tháng, kế hoạch tuần, kế hoạch ngày nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục mầm non, đồng thời phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, của CSTT quản lý.

         Thường xuyên kiểm tra hỗ trợ giáo viên trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục độ tuổi và thực hiện kế hoạch tuần, đảm bảo nội dung chương trình. Nghiêm cấm các giáo viên, đặc biệt là các cơ sở MN tư thục 3 dạy trước chương trình cho trẻ dưới bất cứ hình thức nào.

        2.7. Giao cho các đồng chí Phó Hiệu trưởng nhà trường có nhiệm vụ hỗ trợ các cơ sở MN tư thục trên địa bàn xã, phường trong việc quản lý và các hoạt động chuyên môn. Tăng cường công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức ban ngành liên quan, rà soát kiểm tra thường xuyên, đột xuất các CSMN tư thục trên địa bàn theo thẩm quyền. Giao nhiệm vụ các đồng chí Phó Hiệu trưởng trực tại điểm trường  được phân công hàng ngày, xử lý ban đầu TNTT cho trẻ(nếu có) khi nhân viên y tế chưa đến kịp thời. Tuyệt đối chỉ về điểm trung tâm họp giao ban, họp trường và làm công việc khi được Hiệu trưởng triệu tập.Kiểm tra các cơ sở tư thục ít nhất 01 lần/tháng(có biên bản kiểm tra)

        Quan tâm kiểm tra, gám sát các điều kiện thành lập, điều kiện hoạt động và tổ chức hoạt động sau thời gian được thành lập và cho phép hoạt động. Kiên quyết nghiêm khắc với các cơ sở mầm non tư thục không đảm bảo các điều kiện hoạt động theo quy định và báo cáo về PGD thị xã.

        2.8. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phối hợp với gia đình trẻ trong việc theo dõi, chăm sóc, giáo dục trẻ; quan tâm đến những trẻ có nhu cầu đặc biệt; có biệp pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm về tổ chức hoạt động GDMN theo quy định của Pháp luật; các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, xâm phạm đến thân thể, sức khỏe và tinh thần của trẻ báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng. Rà soát đồ chơi có nguy cơ mất an toàn cho trẻ, tuyệt đối đảm bảo an toàn về tính mạng cho trẻ ở trường, lớp

       2.9. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng; thông báo công khai trên trang nhà trường

      Khuyến khích nhân dân trong xã cha mẹ học sinh giám sát, phát hiện các CSGDMN tư thục hoạt động trái quy định, không đảm bảo an toàn cho trẻ, đề nghị chính quyền địa phương xử lý theo quy định của pháp luật.

     3. Quá trình tổ chức thực hiện

     Trong quá trình thực hiện công văn chỉ đạo, yêu cầu các đồng chí Phó Hiệu trưởng, các đ/c GV,NV trường, các CSTT trên địa bàn xã, triển khai thực hiện nghiêm túc.

       Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc cần giúp đỡ yêu cầu các đồng chí Phó Hiệu trưởng báo cáo về Hiệu trưởng, Các CSTT  báo cáo văn bản đề xuất về trường, xin ý kiến đề xuất.

          Trên đây là công văn chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho trẻ ở trường, lớp và các CSTT trên đại bàn xã Yên Thọ sau Tết 2018. Trường Mầm non Yên Thọ yêu cầu các đồng chí CBGVNV trường, Các CSTT trên địa bàn xã nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

- CBGV,NV trường(t/h) ;

- Các CSTT trên đại bàn xã Yên Thọ(t/h);

-Lưu hồ sơ trường, VT.

  TM. TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

                HIỆU TRƯỞNG

 

                     (Đã ký)

 

 

 

               Lê Thị Lành